Cenné papiere

Úvod do Cenných Papierov

Cenné papiere sú dôležitým aspektom finančného trhu a ekonomiky. Predstavujú listiny, ktoré reprezentujú pohľadávky vlastníkov voči vystavovateľovi týchto listín. Vznik, trvanie, plnenie a zánik pohľadávky sú úzko spojené s týmito cennými papiermi, a bez nich by vlastník nemohol požadovať uspokojovanie svojich nárokov.

Rôznorodosť Cenných Papierov

Cenné papiere sú rozmanité a môžu byť členené z niekoľkých hľadísk. Podľa druhu práva na cenné papiere sa delia na vecné práva (napríklad pozemkové a hypotečné úpisy), dlžnícke záväzky (vrátane obligácií, zmeniek, šekov, vkladných kníh a bonov), členstvo alebo podiel (akcie), dispozičné práva (skladovací list, konosament).

Úročenie Cenných Papierov

Cenné papiere sa ďalej delia podľa úročenia na cenné papiere s pevným úrokom (obligácie, vkladné knihy), s premenným úrokom (akcie) a neúročené (dispozičné cenné papiere).

Význam v Finančnom Trhu

Cenné papiere majú kľúčový význam v rámci finančného trhu a ekonomiky. Akcie a obligácie obchodované na finančných trhoch reprezentujú fiktívny kapitál a umožňujú podnikom financovať svoju činnosť a investorom investovať svoje prostriedky. Tieto cenné papiere sú základným nástrojom pre pohyb kapitálu na medzinárodnej úrovni.

Záver

Cenné papiere sú kľúčovým prvkom finančného sveta. Predstavujú rôznorodé nástroje, ktoré umožňujú vlastníkom reprezentovať svoje pohľadávky a podnikom získavať finančné prostriedky. Ich rozmanitosť a dôležitosť v medzinárodnej ekonomike robí z cenných papierov dôležitý aspekt financií a investícií.

– listiny predstavujúce pohľadávky vlastníkov voči vystavovateľovi týchto listín. Vznik, trvanie, plnenie a zánik pohľadávky sú viazané na tento cenný papier. Bez neho nemôže vlastník požadovať uspokojovanie svojich nárokov, dlžník môže odoprieť plnenie záväzku, ak nie je cenný papier predložený. Cenné papiere možno členiť z rozličných hľadísk: podľa druhu práva na cenné papiere znejúce na vecné práva (pozemkové a hypotečné úpisy), dlžnícke záväzky (obligácie, zmenky, šeky, vkladné knižky, bony), členstvo alebo podiel (akcie), dispozičné práva (skladovací list, konosament), podľa prevoditeľnosti na cenné papiere znejúce na doručiteľa, na rad (prevoditeľný rubopis), na meno (prevoditeľné dedičstvo), podľa spôsobu emisie na cenné papiere hromadne vydávané (akcie, obligácie) a individuálne vydávané (zmenka, šek, vkladná knižka,…), Podľa úročenia na cenné papiere pevne úročiteľné (obligácie, vkladné knižky), s premenlivým úrokom (akcie) a neúročené (dispozičné cenné papiere). V krajinách EÚ sa považujú za cenné papiere i niektoré dispozičné (tovarové) cenné papiere (napr. konosament, skladový list), ktoré predstavujú určité právo na získanie vlastníckeho práva ku konkrétnej veci. Osobitnú povahu majú tzv. skriptúry, t. j. dokonalé cenné papiere, kde právo spojené s listinou nezávisí od iného právneho pomeru (napr. zmenka). Cenné papiere sú nástrojom financovania a úverovania podnikov, medzinárodného úveru a pohybu kapitálu. Akcie a obligácie obchodovateľné na finančnom trhu reprezentujú fiktívny kapitál. Od cenných papierov sa odlišujú tzv. papiere legitimačné (nákladný list, kvitancia), ktoré sú len preukaznými dokladmi.

Listiny predstavujúce pohľadávky vlastníkov voči vystavovateľovi cenného papieru.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥