Cenné papiere

– listiny predstavujúce pohľadávky vlastníkov voči vystavovateľovi týchto listín. Vznik, trvanie, plnenie a zánik pohľadávky sú viazané na tento cenný papier. Bez neho nemôže vlastník požadovať uspokojovanie svojich nárokov, dlžník môže odoprieť plnenie záväzku, ak nie je cenný papier predložený. Cenné papiere možno členiť z rozličných hľadísk: podľa druhu práva na cenné papiere znejúce na vecné práva (pozemkové a hypotečné úpisy), dlžnícke záväzky (obligácie, zmenky, šeky, vkladné knižky, bony), členstvo alebo podiel (akcie), dispozičné práva (skladovací list, konosament), podľa prevoditeľnosti na cenné papiere znejúce na doručiteľa, na rad (prevoditeľný rubopis), na meno (prevoditeľné dedičstvo), podľa spôsobu emisie na cenné papiere hromadne vydávané (akcie, obligácie) a individuálne vydávané (zmenka, šek, vkladná knižka,…), Podľa úročenia na cenné papiere pevne úročiteľné (obligácie, vkladné knižky), s premenlivým úrokom (akcie) a neúročené (dispozičné cenné papiere). V krajinách EÚ sa považujú za cenné papiere i niektoré dispozičné (tovarové) cenné papiere (napr. konosament, skladový list), ktoré predstavujú určité právo na získanie vlastníckeho práva ku konkrétnej veci. Osobitnú povahu majú tzv. skriptúry, t. j. dokonalé cenné papiere, kde právo spojené s listinou nezávisí od iného právneho pomeru (napr. zmenka). Cenné papiere sú nástrojom financovania a úverovania podnikov, medzinárodného úveru a pohybu kapitálu. Akcie a obligácie obchodovateľné na finančnom trhu reprezentujú fiktívny kapitál. Od cenných papierov sa odlišujú tzv. papiere legitimačné (nákladný list, kvitancia), ktoré sú len preukaznými dokladmi.

Listiny predstavujúce pohľadávky vlastníkov voči vystavovateľovi cenného papieru.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *