Catchball

Čo je Catchball v manažmente výroby?

Catchball, často nazývaný aj skákajúca loptička, je systém plánovania a spolupráce v oblasti manažmentu výroby. Tento koncept sa zakladá na princípe dosahovania konsenzu a spolupráce medzi vedením a podriadenými na všetkých úrovniach organizácie. Jeho cieľom je zabezpečiť, že plánované aktivity sú dohodnuté a akceptované všetkými zúčastnenými stranami.

Ako funguje Catchball?

Proces Catchballu začína vedením organizácie, ktoré určuje strategické ciele a plány pre výrobu. Tieto plány sú potom odhodené (skáču) nižším úrovňam v organizácii, ako sú oddelenia, tímy a jednotlivci. Títo prijímajú plány a môžu ich prispôsobiť podľa svojich schopností a možností. Následne odhodia svoje plány vyšším úrovňam, kde sú opäť zvážené a koordinované.

Výhody a výzvy Catchballu

Catchball môže priniesť niekoľko výhod, vrátane zvýšenej angažovanosti zamestnancov, rýchlejšej reakcie na zmeny v prostredí a zlepšenej spolupráce medzi oddeleniami. Avšak, tento proces môže byť časovo náročný a vyžadovať efektívnu komunikáciu a riadenie, aby dosiahol svoje ciele.

Záver

Catchball je užitočným nástrojom pre manažment výroby, ktorý podporuje spoluprácu a dosahovanie konsenzu pri plánovaní a rozhodovaní. Jeho úspešné použitie môže viesť k lepšej efektívnosti výrobných procesov a celkovej výkonnosti organizácie.

Skákajúca (kolujúca) loptička, teda systém plánovania, pri ktorom sa dosahuje súhlas všetkých o plánovaných aktivitách prostredníctvom odovzdávania informácií medzi vedením a podriadenými na všetkých úrovniach.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥