Burza

Burza: Stredisko Obchodovania a Finančnej Aktivity

Burza je špecificky organizovaný trh, na ktorom predávajúci, kupujúci a sprostredkovatelia realizujú obchody zastupiteľných tovarov, cenných papierov, devíz a valút, poistiek a ďalších finančných nástrojov. Objekty obchodu na burze nemusia byť fyzicky k dispozícii a môžu viackrát meniť majiteľa bez toho, aby došlo k fyzickému pohybu tovaru.

Typy Búrz

Existuje niekoľko základných typov búrz v rámci finančných trhov:

  • Burza tovarov: Špecializuje sa na obchodovanie s komoditami a surovinami.
  • Burza cenných papierov: Zameriava sa na obchody s akciami, dlhopismi a ďalšími cennými papiermi.
  • Burza peňažná: Funguje ako miesto pre obchodovanie s peniazmi, devízami a valútami.
  • Poisťovacia burza: Špecializuje sa na poistenie a obchodovanie s poistnými zmluvami.
  • Burza lodného priestoru: Zaoberá sa obchodovaním s lodnými prepravami a priestorom.

Organizačné Štruktúry Búrz

Búrzy sa môžu líšiť v organizácii a prístupe:

  • Francúzsky typ burzy: Je všeobecne prístupným zhromaždením, ale obchody sa uzatvárajú prostredníctvom úradných dohodcov alebo senzórov.
  • Stredoeurópsky typ burzy: Je uzatvoreným zhromaždením, kde majú prístup len členovia burzy, a je regulovaný štátnym burzovým komisárom.
  • Anglomerický typ burzy: Je súkromnoprávnou organizáciou s obmedzeným prístupom a riadený burzovou správou volenou z členov burzy.

Obchodovanie na Burze

Obchody na burze sa uzatvárajú v tzv. parkete (ring), kde sa stretáva dopyt a ponuka. Existuje aj obchodovanie mimo parketu. Okrem efektových obchodov sa na burze uskutočňujú aj špekulačné obchody, hedžovanie rizík, arbitráž a ďalšie finančné aktivity.

Špekulácia a Ostatné Formy Obchodovania

Na burze sa vyskytuje špekulácia, ktorá môže byť zameraná buď na rast cien (á la hausse) alebo na pokles cien (á la baisse). Existujú aj iné formy obchodovania, ako sú prémiové terminované obchody, opčné obchody, menové konverzie, burzová arbitráž a ďalšie.

Záver

Burzy sú dôležitými inštitúciami v oblasti financií a obchodovania. Poskytujú miesto, kde sa stretávajú investori, obchodníci a sprostredkovatelia na realizáciu obchodov s rôznymi finančnými nástrojmi. Ich činnosť je dôležitá pre ekonomiku a globálny finančný systém.

– špecificky organizovaný trh, na ktorom predávajúci, kupujúci a sprostredkovatelia realizujú obchody zastupiteľných tovarov, cenných papierov, devíz a valút, poistiek a i. Objekty obchodu pritom nemusia byť k dispozícii a môžu viackrát zmeniť majiteľa bez toho, aby došlo ku konkrétnemu pohybu tovaru. Činnosť niektorých búrz kontroluje štát. Základnými typmi sú: burza tovarová, burza cenných papierov, burza peňažná, poisťovacia burza, burza lodného priestoru. z organizačného hľadiska môžu byř burzy A) všeobecne prístupným zhromaždením, avšak obchody sa uzatvárajú prostredníctvom úradných senzýlov (dohodcov) – francúzsky typ burzy, B) uzatvoreným zhrmaždením – prístup majú len členovia burzy, existuje kontrola štátnym burzovým komisárom – stredoeurópsky typ burzy, C) súkromnoprávnou organizáciou s obmedzeným pístupom, riadenou burzovou správou volenou z členov burzy. Obchody pre nečlenov sa uskutočňujú prostredníctvom členov, štát nekontroluje, len vydáva všeobecne platné burzové normy a predpisy – anglomerický typ. Najmenšia obchodovateľná jednotka je tzv. uzávierka, ktorá je nedeliteľná a používa sa jej násobok (najmä na tovarovej burze). Oficiálne obchody sa uzatvárajú v tzv. parkete (ring) a ostatné obchody v piestore burzy (kulisa). Okrem efektových obchodov sa realizujú špekulačné obchody, osobitne na burze peňažnej a burze peňažnej a burze cenných papierov. Existujú dva druhy špekulácií: buď so vzostupom cien (á la hausse) alebo s poklesom cien (á la baisse). Súhrnná špekulácia na pokles sa nazýva kontremína. Aby sa znížilo riziko straty, rozvinuli sa ďalšie formy špekulačných obchodov. Patria k nim prémiové terminované obchody, kedy jedna strana si vyhradzuje právo v termíne plnenia od obchodu odstúpiť, a to za cenu straty prémie, ktorá s vopred ukladá u burzovej organizácie. Obdobné sú obchody dontové: v čase odstúpenia od plnenia sa platí tzv. dont (odstupné). Rozšírili sa opčné obchody, ktorými sa zaoberajú špecializované opčné burzy. Opcie sa delia na nákupné a predajné. Obchoduje sa pri nich s určitým množstvom komodity a kalkuluje sa so zmenou ceny v termíne plnenia. Ak je rozdiel medzi cenou v čase uzatvorenia kontraktu a v čase jeho plenia pre majiteľa opcie (predkupného práva) nevýhodný, možno odstúpiť od realizácie obchodu, pričom však obnos vynaložený na získanie opcie zostáva predávajúcemu. Existujú aj ďalšie formy špekulačných obchodov, ako menové konverzie, pomocné burzové obchody (napr. obchody prolongačné, ktoré sa delia na obchody reportné a deportné), ďalej obchody stelažové, burzová arbitráž, obchody hedgeové, obchody stradleové a pod.

Inštitúcia, ktorá poskytuje miesto na obchodovanie s cennými papiermi alebo surovinami (komoditná burza).

Trh, na ktorom sa obchoduje s cennými papiermi, devízami a tovarmi.

Forma trhu, ktorá sa koná pravidelne na určitom mieste a v určitom čase a miesto, kde sa stretáva dopyt s ponukou tovarov, cenných papierov a peňazí.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥