Asociované, kandidátske krajiny

Asociované a kandidátske krajiny v kontexte európskej integrácie

Historická a súčasná európska integrácia je charakterizovaná dynamickým procesom rozširovania, kde kľúčovú úlohu zohrávajú asociované a kandidátske krajiny. Tieto krajiny, ktoré uzavreli s Európskym spoločenstvom (ES) asociačnú dohodu, predstavujú most medzi plným členstvom v Európskej únii (EÚ) a nezávislým postavením mimo nej.

Čo sú to asociované krajiny?

Asociované krajiny sú štáty, ktoré uzavreli formálnu dohodu s ES, známu ako asociačná dohoda. Cieľom týchto dohôd je posilniť politické a ekonomické väzby medzi daným štátom a ES, pričom sa kládol dôraz na postupné zblíženie v oblastiach, ako sú obchod, legislatíva alebo ľudské práva. Napríklad Turecko, ktoré je často spomínané ako kľúčový asociovaný štát, uzavrelo svoju asociačnú dohodu s ES už v roku 1963.

Aká je úloha kandidátskych krajín?

Kandidátske krajiny sú tie štáty, ktoré vyjadrili záujem o vstup do EÚ a podstupujú formálny proces pristúpenia. Zvyčajne sa tieto krajiny stávajú kandidátskymi po uzavretí asociačnej dohody s ES. Počas tohto procesu sa od nich vyžaduje uskutočnenie radu reforiem a prispôsobení, aby zabezpečili súlad svojich vnútroštátnych právnych predpisov a noriem s acquis communautaire EÚ.

Asociované a kandidátske krajiny ako most k EÚ

Asociované a kandidátske krajiny predstavujú prechodné obdobie, počas ktorého sa tieto štáty prispôsobujú životu v rámci EÚ, pričom sa snažia dosiahnuť všetky normy a štandardy požadované pre členstvo. Tieto krajiny majú príležitosť naučiť sa, ako funguje EÚ, a zároveň poskytnúť Únii príležitosť hodnotiť ich pokrok a pripravenosť na členstvo.

Záver

Proces európskej integrácie je zložitý a viacúrovňový. Asociované a kandidátske krajiny zohrávajú v tomto procese dôležitú úlohu, pretože predstavujú prechod medzi vonkajším svetom a plným členstvom v EÚ. Ich príbehy a skúsenosti sú dôležitým prínosom pre celkovú dynamiku a rast EÚ.

krajiny, ktoré uzavreli s ES asociačnú dohodu, napr. Turecko.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥