Alfa

Má tiež pomenovanie alfa Jensena. Ukazovateľ efektívnosti investičného portfólia. Určuje rozdiel medzi faktickým výnosom fondu a jeho očakávanou výnosnosťou pri určenej miere rizika (meraného ukazovateľom beta (vpísať znak Beta -). Kladná hodnota alfy poukazuje na to, že fond získal lepšie výsledky ako sa dalo predpokladať na základe bety. Naopak, záporný význam alfy hovorí tom, že výnosnosť fondu nie je dostatočne vysoká v porovnaní s očakávaniami, ktoré sa zakladajú na bete. Tento ukazovateľ efektívnosti je založený na modeli CAPM (Capital Asset Pricing Model), ktorý poukazuje na vzťah výnosu a rizika a založený na tom, že investori chcú získavať vyšší výnos pri vyššom riziku. Podľa danej koncepcie, očakávaný výnos cenného papiera je závislý od jeho citlivosti na kolísanie indexu reprezentujúceho široký trh.

Efektívnosť fondu korigovaná rizikom, môže byť vyjadrená lineárnou regresiou, ktorá porovnáva skutočnú zvýšenú výnosnosť daného fondu s reálnou zvýšenou výnosnosťou portfólia zastupujúceho široký trh. Pomocou rovnice regresie: kde: Rp – výnosnosť portfólia fondu Rm – výnosnosť trhového indexu Rf – výnosnosť bezrizikového nástroja ep – náhodná odchýlka Rm – Rf – zvýšený výnos portfólia fondu sa dá nájsť význam alfy Jensena: R2 – percentuálny podiel kolísania hodnoty (ceny) portfólia fondu, vysvetľovaná kolísaniami trhu.

Niektorí investori posudzujú alfa Jensena ako ukazovateľ kvality práce manažéra fondu, teda mieru zvýšenej alebo zníženej hodnoty portfólia, ktorá je podmienená prácou manažéra. Avšak pomocou ukazovateľa alfa sa nie vždy dá nájsť presné hodnotenie činnosti manažéra. V niektorých prípadoch záporná hodnota alfy môže byť dôsledkom výdavkov fondu, ktoré nie sú zastúpené v hodnotách príslušného indexu. Alfa závisí od presnosti výpočtu bety. Ak investor berie do úvahy betu ako konečnú mieru rizika, vtedy bude kladný význam alfy výsledným indikátorom pozitívnych výsledkov fondu. Treba mať na zreteli, že význam bety závisí od iného štatistického ukazovateľa, známeho ako R-kvadrát (R-squared). Hodnoty ukazovateľov alfa, beta a R-kvadrát toho, či iného fondu sa dajú nájsť v analytických prehľadoch firmy Morningstar. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Alpha.

Alfa, známa aj ako alfa Jensena, je dôležitým ukazovateľom v oblasti finančných a kapitálových trhov. Tento ukazovateľ sa používa na meranie efektívnosti investičného portfólia a pomáha investičným profesionálom a manažérom zhodnotiť, či dosiahli lepšie výsledky, než sa dalo očakávať vzhľadom k riziku, ktoré prijali. V tomto článku sa budeme venovať významu alfy a tomu, ako sa vypočítava.

Čo je alfa v investíciách?

Alfa meria nadobudnutú nadhodnotu alebo podhodnotu investičného portfólia v porovnaní s jeho očakávanou výnosnosťou na základe miery rizika, ktoré portfólio zahŕňa. Základnou myšlienkou alfy je určiť, či investičný manažér alebo fond dosiahol lepšie výsledky, než by sa dalo očakávať v kontexte trhových podmienok a rizika.

Výpočet alfy:

Alfa sa vypočítava pomocou týchto krokov:

  1. Zmerajte skutočný výnos investičného portfólia alebo fondu.
  2. Určte očakávaný výnos na základe rizika portfólia. Tento krok sa zakladá na hodnote beta, ktorá meria riziko portfólia vzhľadom k benchmarku alebo referenčnému indexu.
  3. Rozdiel medzi skutočným výnosom a očakávaným výnosom predstavuje alfu. Matematicky to môžeme zapísať takto:

Význam alfy

Kladná hodnota alfy indikuje, že investičný manažér alebo fond dosiahol nadpriemerné výsledky vzhľadom k množstvu rizika, ktoré prijali. To znamená, že investícia mala výnos, ktorý prevyšuje očakávania na základe rizika, ktoré bolo prijaté.

Naopak, záporná hodnota alfy naznačuje, že investičný manažér alebo fond dosiahol nižšie výsledky, než by sa dalo očakávať na základe rizika. To môže byť dôsledkom nízkej výnosnosti portfólia v porovnaní s referenčným indexom alebo inými benchmarkmi.

Alfa je dôležitým nástrojom pre hodnotenie výkonnosti investičných fondov, portfólií a manažérov. Investori ho používajú na rozhodovanie o tom, kde investovať svoje prostriedky, a aby zabezpečili, že dosahujú primerané výnosy vzhľadom k prijatému riziku.

Alfa

Alfa je dôležitým ukazovateľom v oblasti finančných a kapitálových trhov, ktorý pomáha meriať nadobudnutú nadhodnotu alebo podhodnotu investičných portfólií v porovnaní s ich očakávanou výnosnosťou pri zohľadnení rizika. Pozitívna hodnota alfy indikuje nadpriemerné výsledky, zatiaľ čo negatívna hodnota alfy signalizuje podpriemerné výsledky. Investori a manažéri aktív ho využívajú na hodnotenie investičných rozhodnutí a správu svojich portfólií.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥