Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v kontexte európskej integrácie

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len zmluva o NFP) predstavuje právny akt, ktorý detailne upravuje podmienky poskytnutia finančnej podpory projektom financovaným zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu. Táto forma ekonomickej dohody je uzatváraná medzi riadiacim orgánom alebo sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom a prijímateľom, pričom presne špecifikuje práva a povinnosti všetkých zúčastnených strán.

Základné charakteristiky zmluvy o NFP zahŕňajú:

  • Definíciu: Zmluva o NFP je právnym dokumentom, ktorý stanovuje podrobné nariadenia týkajúce sa poskytnutia finančnej podpory pre konkrétny projekt v rámci európskej integrácie.
  • Zdroje financovania: Špecifikuje, ktoré zdroje financovania budú využité na podporu projektu, vrátane štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu.
  • Identifikáciu zmluvných strán: Vymedzuje úlohy a zodpovednosti riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu a prijímateľa finančnej podpory.
  • Podmienky poskytnutia pomoci: Špecifikuje presné podmienky, za ktorých sú finančné prostriedky poskytované, a definuje, ako majú byť tieto prostriedky využité.
  • Práva a povinnosti zmluvných strán: Detailne popisuje práva a povinnosti všetkých zúčastnených strán v rámci projektu financovaného zo štrukturálnych fondov.
  • Legislatívny rámec: Odkazuje na relevantné právne predpisy, najmä na zákon 523/2004 Z. z., ktorý špecifikuje podmienky platné pre podporu projektu.
  • Ustanovenia o zárukách a odpovednosti: Určuje, akým spôsobom sú zabezpečené záruky a riešenie možných rizík v priebehu realizácie projektu.
  • Riešenie sporov: Poskytuje postup na riešenie možných sporov medzi zmluvnými stranami v prípade nesúhlasu alebo konfliktu.

Cieľom tejto zmluvy je zabezpečiť transparentnosť, efektívnosť a riadne využitie finančných prostriedkov v kontexte európskej integrácie. Dohoda týmto spôsobom prispeje k efektívnemu hospodáreniu s verejnými prostriedkami a podporí realizáciu projektov s pozitívnym dopadom na ekonomiku a spoločnosť ako celok

(ďalej len zmluva o NFP) podrobná zmluva o podpore projektu financovaného zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu uzatvorená medzi riadiacim orgánom alebo sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom a prijímateľom určujúca podmienky poskytnutia pomoci, ako aj práva a povinnosti zúčastnených strán.

právny akt stanovujúci práva a povinnosti zmluvných strán ako aj podmienky platné pre podporu projektu prostriedkami verejných rozpočtov najmä v súlade so zákonom 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov;

Právny akt stanovujúci práva a povinnosti zmluvných strán ako aj podmienky platné pre podporu projektu prostriedkami verejných rozpočtov najmä v súlade so zákonom 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥