Zmluva o dielo

zmluvný vzťah medzi objednávateľom a zhotoviteľom obsahujúci nasledovné: predmet zmluvy; čas, termíny a miesto plnenia a splnenia; zmluvnú cenu a platobné podmienky; podmienky vykonania diela; odovzdanie a prevzatie diela; vlastnícke právo k predmetu diela; zodpovednosť za škodu a vady, záručnú dobu; zmluvné pokuty a úrok z omeškania; ukončenie ZoD, odstúpenie od zmluvy; riešenie sporov; záverečné ustanovenia; prílohy.

Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a zhotoviteľom obsahujúci nasledovné: predmet zmluvy; čas, termíny a miesto plnenia a splnenia; zmluvnú cenu a platobné podmienky; podmienky vykonania diela; odovzdanie a prevzatie diela; vlastnícke právo k predmetu diel.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *