Trh

Trh je základným ekonomickým pojmom, ktorý označuje miesto alebo systém, kde dochádza k stretu dopytu a ponuky. Môže to byť konkrétne miesto, ako napríklad trhovisko alebo burza, alebo abstraktnejší koncept, ako je trh práce alebo online trh. Na trhu sa kupujúci (ti, ktorí vykazujú dopyt) a predávajúci (ti, ktorí ponúkajú tovary alebo služby) stretávajú, aby vymieňali tovary alebo služby za peniaze alebo iné aktíva.

Ceny na trhu sú určované interakciou dopytu a ponuky. Ak je dopyt vysoký a ponuka nízka, ceny majú tendenciu rásť. Naopak, ak je ponuka vysoká a dopyt nízky, ceny zvyčajne klesajú. Tento mechanizmus cenotvorby umožňuje alokáciu zdrojov na najefektívnejšie využitie.

Trhy môžu byť organizované (s formálnymi pravidlami a štruktúrami, ako napríklad burzy) alebo neorganizované (ako lokálne farmárske trhy alebo online platformy). Rôzne typy trhov slúžia na uspokojovanie rozličných potrieb, od základných tovarov a služieb po sofistikované finančné nástroje.

Efektívnosť trhu závisí od viacerých faktorov, vrátane prístupu k informáciám, stupňa konkurencie medzi predávajúcimi a kupujúcimi, a regulácie zo strany vlád a iných regulačných orgánov. Trhy sú základnými stavebnými kameňmi kapitalistických ekonomík a hrajú kľúčovú úlohu v alokácii zdrojov a vo vytváraní hospodárskeho rastu.

Čo je trh?

1. (Odberatelia a/alebo dodávatelia) Externý odberateľ určitého tovaru od interného i externého dodávateľa. Externí dodávatelia určitého tovaru pre interných i externých odberateľov.

2. (Kvantita) Celkové množstvo požadovaného alebo nakúpeného tovaru externými odberateľmi od externých a interných dodávateľov za určité časové obdobie vyjadrené kvantitatívnymi alebo finančnými vzťahmi. Celkové množstvo ponúknutého a/alebo predaného tovaru externými dodávateľmi za určité časové obdobie vyjadrené kvantitatívnymi alebo finančnými vzťahmi.

3. Súbor požiadaviek na dodávky určitého tovaru počas určitého časového obdobia. Situácia na trhu je charakterizovaná vzťahom dodávok a požiadaviek na určitý tovar. Napr. svetový trh ocele.

4. Stretnutie dodávateľov a odberateľov (veľtrhy efektívnosti, obchodné veľtrhy, výmeny zásob, aukcie).

5. Miesto, na ktorom je tovar ponúkaný na predaj.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥