Schengenská dohoda

Historický Vývoj Schengenskej Dohody

Schengenská dohoda je kľúčovým prvkom európskej integrácie a znamená veľký krok vpred pre slobodu pohybu osôb v rámci Európskej únie (EÚ). Táto dohoda, pomenovaná podľa malej obce Schengen v Luxembursku, má bohatú históriu a značný vplyv na európsku ekonomiku a spoločnosť. V tomto článku sa pozrieme na historický vývoj Schengenskej dohody a jej dôležitý význam v kontexte európskej integrácie.

Zrodenie Schengenskej Dohody

V polovici 20. storočia sa Európa zaoberala otázkou slobody pohybu osôb medzi európskymi krajinami. V roku 1985 prišla odpoveď v podobe Schengenskej dohody. 14. júna toho roku krajiny Beneluxu (Belgicko, Holandsko, Luxembursko), Francúzsko a Nemecko podpísali dohodu, ktorá odstraňovala postupne kontroly na spoločných hraniciach. To znamenalo zrušenie systematických hranicových kontrol a vytvorenie špecifických pravidiel pre voľný pohyb osôb a tovaru medzi týmito krajinami.

Rozšírenie a Konvencia

Po pôvodnej Schengenskej dohode nasledovala Konvencia o aplikácii tejto dohody. Konvencia bola podpísaná v Schengene 19. júna 1990, ale vstúpila do platnosti až v marci 1995. Konvencia stanovila spoločné pravidlá pre členské štáty v oblasti kontroly na vnútorných hraniciach, vízových predpisov, posilnenia vonkajších hraníc EÚ a harmonizácie daní, ako je DPH a spotrebiteľská daň.

Rozšírenie a Rozširovanie

Schengenská dohoda postupne rozšírila svoj vplyv na viac európskych krajín. Medzi signatármi Schengenskej dohody patria Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Grécko, Rakúsko, Dánsko, Švédsko, Fínsko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko a Bulharsko. Tieto krajiny sa zaviazali k plnému dodržiavaniu dohody a otvoreným hraniciam pre voľný pohyb osôb.

Význam Schengenskej Dohody

Schengenská dohoda má obrovský význam pre európsku integráciu a európsku ekonomiku. Vytvorila zónu voľného pohybu, ktorá zjednodušila obchod, cestovanie a vzdelávanie medzi krajinami. Táto zóna tiež zvýšila bezpečnosť vonkajších hraníc EÚ, čím pomohla chrániť integritu EÚ pred nežiaducimi vplyvmi a hrozbami.

Záver

Schengenská dohoda je symbolom spolupráce a slobody pohybu v Európe. Od svojho vzniku v roku 1985 priniesla mnoho výhod občanom členských krajín a uľahčila cestovanie a obchod v rámci schengenského priestoru. Táto dohoda zjednodušila kontrolu hraníc a odstránila potrebu prechádzať cez hraničné kontroly pri cestovaní medzi členskými krajinami.

Okrem toho Schengenská spolupráca posilnila bezpečnosť a spoluprácu medzi políciou a právnikmi v oblasti trestného práva. V dnešnej dobe sa schengenský priestor stáva vzorom pre iné regióny sveta, ktoré túžia po väčšej integrácii a otvorenosti svojich hraníc.

Napriek výhodám, ktoré priniesla Schengenská dohoda, sa však musíme vysporiadať s výzvami, ako sú kontroly na vonkajších hraniciach, boj proti terorizmu a nelegálnej migrácii. Je dôležité, aby členské krajiny spolupracovali a hľadali spoločné riešenia týchto problémov, aby sa zachovala stabilita a bezpečnosť v schengenskom priestore.

Celkovo je Schengenská dohoda významným krokom smerom k otvorenejšiemu a integrovanému Európskemu kontinentu a symbolom spolupráce a slobody v cestovaní.

Schengen je obec v Luxembursku. 14. 6. 1985 krajiny Beneluxu, Francúzsko a Nemecko podpísali dohodu o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach (zrušenie systematických kontrol, aproximácia vízových predpisov, posilnenie vonkajších hraníc, DPH, spotrebiteľská daň). Po dohode nasledovala Konvencia o aplikácii dohody, podpísaná tiež v Schengene 19. 6. 1990. Konvencia vstúpila do platnosti až v marci 1995.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥