Rating fondov v rámci kategórie

Rating fondov v rámci kategórie

Rating kategórie Morningstar je dôležitým nástrojom v oblasti investovania, ktorý slúži na hodnotenie výkonnosti investičných fondov v rámci určitej kategórie fondov. Je to kvantitatívny ukazovateľ, ktorý zohľadňuje výnosnosť a riziko fondu za posledné tri roky a porovnáva ho s inými fondmi v rovnakej kategórii podľa metodológie agentúry Morningstar.

Určenie Ratingu kategórie

Rating kategórie Morningstar vychádza z rovnakej metodológie ako hviezdičkový rating Morningstar. Avšak oproti hviezdičkovému ratingu, ktorý zohľadňuje aj poplatky spojené s fondom, rating kategórie neberie do úvahy začiatočné ani konečné poplatky. Miesto toho sa zameriava na dlhodobú výkonnosť a riziko fondu.

Hodnotenie kategórie berie do úvahy aj náklady spojené s fondom, ako je poplatok 12b-1, ktorý sa zaraČítava z aktív fondu. Zohľadňuje teda efektívnosť fondu nielen z hľadiska výnosnosti, ale aj z hľadiska nákladov, ktoré môžu ovplyvniť zhodnotenie investície.

Rating kategórie stupnica

Rating kategórie používa stupnicu od 1 do 5, pričom 5 je najvyšší rating a 1 je najnižší. Fondy, ktoré dosahujú výborné výsledky v porovnaní s konkurenciou v rámci svojej kategórie, získavajú vyššie hodnotenie. Naopak, fondy, ktoré zaostávajú, dostávajú nižšie hodnotenie.

Investori môžu používať tento rating na vyhľadávanie a výber fondov, ktoré vyhovujú ich investičným cieľom a stratégiam. Rating kategórie Morningstar poskytuje užitočný rámec na porovnávanie výkonnosti fondov a pomáha investorom robiť informované rozhodnutia.

Záver

Rating fondov v rámci kategórie Morningstar je dôležitým nástrojom pre investičných profesionálov aj jednotlivých investorov. Pomáha im porovnávať výkonnosť fondov v rámci určitej kategórie a robiť informované rozhodnutia o investovaní. Pri výbere investičných fondov je dôležité brať do úvahy nielen výnosy, ale aj náklady a dlhodobú výkonnosť fondu.

Podobne ako hodnotenie investičných fondov agentúry Morningstar, známemu ako hviezdičkový rating (Morningstar rating), rating kategórie Morningstar je kvantitatívnym ukazovateľom výnosnosti korigovaný s rizikom za posledné tri roky, ukazuje na to ako je efektívny vzťah výnosnosti a rizika v porovnaní s inými fondmi tej istej kategórie Morningstar. Pri určení ratingu kategórie sa používa tá istá metodológia, ako aj pri určení hviezdičkového ratingu, avšak rating kategórie neodráža ani úvodné, ani konečné zaťaženie, hoci berie do úvahy také náklady ako poplatok 12b-1. Tak ako pri udelení hviezdičkového ratingu, najvyšší rating sa označuje číslicou 5, najnižší číslicou 1. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Category Rating.

Komentáre k článku Rating fondov v rámci kategórie (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥