predajná cena podielovej jednotky

Predajná cena podielovej jednotky

Je cena, za ktorú je Podielová jednotka spätne vyplatená Poistníkovi a vypočíta sa z aktuálnej ceny Podielovej jednotky ku dňu dealokácie, upravenej o poplatky v zmysle sadzobníka.

Predajná cena podielovej jednotky je dôležitým pojmom v oblasti poisťovníctva, ktorý sa týka investičných produktov, ako sú unit-linked poisťovacie produkty. Táto cena predstavuje sumu, za ktorú je poistníkovi možné späť odkúpiť jeho podielové jednotky v rámci danej poisťovne.

Výpočet predajnej ceny podielovej jednotky sa vykonáva na základe aktuálnej ceny podielovej jednotky ku dňu dealokácie. Dealokácia je proces, kedy poistník rozhodne o ukončení svojho investičného produktu a žiada o spätný odkup svojich jednotiek. Aktuálna cena podielovej jednotky je dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje výšku predajnej ceny.

Predajná cena podielovej jednotky môže byť ďalej upravená o rôzne poplatky v súlade so sadzobníkom daného poisťovacieho produktu. Tieto poplatky môžu zahŕňať správne poplatky, poplatky za správu portfólia alebo iné administratívne náklady spojené s investíciou.

Poistníci často sledujú vývoj predajnej ceny podielovej jednotky, pretože táto cena môže ovplyvniť ich rozhodnutie o spätnom odkupe podielových jednotiek. Je dôležité mať na pamäti, že táto cena môže kolísať v závislosti od vývoja finančných trhov a výkonnosti investičného portfólia.

Je cena, za ktorú je Podielová jednotka spätne vyplatená Poistníkovi a vypočíta sa z aktuálnej ceny Podielovej jednotky ku dňu dealokácie, upravenej o poplatky v zmysle sadzobníka.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥