Povolené prečerpanie

Povolené prečerpanie (kontokorent, kontokorentný úver)

Povolené prečerpanie je v podstate predschválený úver poskytovaný spolu s bežným účtom. Jeho veľkosť sa odvíja od výšky nášho dokladovaného príjmu, alebo od výšky obratov na našom účte. Vo všeobecnosti platí, že čím máte vyšší príjem, tým vyšší úver môžete získať. Podmienky povoleného prečerpania a tiež jeho výška musia byť dohodnuté medzi klientom a bankou v zmluve.

Povolené prečerpanie, známe aj ako kontokorentný úver, je dôležitým produktom v oblasti bankovníctva, ktorý umožňuje klientom ísť do mínusu na svojom bežnom účte. Tento úverový produkt je často spojený s bežným účtom a umožňuje klientom prevyšovať svoj zostatok až do stanovenej hranice.

Jednou z kľúčových vlastností povoleného prečerpania je to, že je to predschválený úver. Jeho veľkosť nie je stanovená pevne, ale závisí od viacerých faktorov, najmä od výšky dokladovaného príjmu klienta. Čím vyšší je príjem klienta, tým vyššie povolené prečerpanie mu banka môže poskytnúť.

Podmienky povoleného prečerpania a jeho výška sú stanovené v zmluve medzi klientom a bankou. V tejto zmluve sú definované najmä úrokové sadzby, poplatky a ďalšie podmienky využívania povoleného prečerpania. Je dôležité poznamenať, že povolené prečerpanie nie je neobmedzené a klienti by mali dodržiavať stanovené limity.

Čo sa týka spôsobu využitia povoleného prečerpania, klienti majú vo všeobecnosti voľnosť v rozhodovaní. Povolené prečerpanie môže byť využité kedykoľvek, ale nie je povinné. Klienti ho môžu využiť v prípade, že potrebujú dodatočné finančné prostriedky na krytie nečakaných výdavkov alebo preklenutie dočasných finančných ťažkostí.

Úroky za povolené prečerpanie sa platia len z časti sumy, ktorú klient využil. To znamená, že klienti neplatia úroky za celú výšku povoleného prečerpania, ale iba za časť, ktorú skutočne využili. Toto je výhodné pre klientov, ktorí nemusia platiť úroky za peniaze, ktoré nepotrebujú.

Povolené prečerpanie je bežne poskytované k bežným účtom v bankách. Avšak existujú rôzne podmienky a limity stanovené jednotlivými bankami. Maximálna výška povoleného prečerpania sa líši medzi bankami. V niektorých bankách môže byť stanovená ako pevná peňažná suma, napríklad 50 000 korún, zatiaľ čo v iných bankách môže byť stanovená ako niekoľkonásobok sumy mesačného príjmu klienta.

Existujú dva základné typy povoleného prečerpania: nezabezpečené a zabezpečené. Pri nezabezpečenom povolenom prečerpaní klienti musia dokazovať svoj príjem alebo dosiahnuť určitú výšku mesačných obratov na svojom účte. Na druhej strane, pri zabezpečenom povolenom prečerpaní nie je potrebné dokazovať príjem, ale klienti musia poskytnúť banku zábezpeku, často vo forme depozitu alebo podielových listov.

Ako získate povolené prečerpanie? Proces získania povoleného prečerpania zahŕňa podanie žiadosti v pobočke banky. Po vyplnení a podaní žiadosti banka zhodnotí finančnú situáciu klienta a rozhodne, či mu poskytne povolené prečerpanie a akú výšku mu povolí. Niektoré banky poskytujú povolené prečerpanie automaticky klientom na základe zmluvy alebo všeobecných obchodných podmienok banky.

Povolené prečerpanie je užitočným nástrojom pre klientov, ktorí potrebujú flexibilný prístup k dodatočným finančným zdrojom. Avšak je dôležité ho využívať opatrne a zodpovedne, pretože sú s tým spojené poplatky a úroky. Je nevyhnutné mať prehľad o svojich finančných prostriedkoch a schopnostiach splácať povolené prečerpanie včas, aby sa predišlo zbytočným nákladom a problémom s dlhmi.

Klienti by mali byť tiež informovaní o konkrétnych podmienkach svojho povoleného prečerpania, vrátane úrokových sadzieb, termínov splátok a poplatkov za využívanie tejto služby. Rovnako je dôležité porovnať ponuky rôznych bánk a vybrať tú, ktorá najlepšie vyhovuje individuálnym potrebám a finančnej situácii klienta.

(kontokorent, kontokorentný úver) – Povolené prečerpanie je v podstate predschválený úver poskytovaný spolu s bežným účtom. Jeho veľkosť sa odvíja od výšky nášho dokladovaného príjmu, alebo od výšky obratov na našom účte. Vo všeobecnosti platí, že čím máte vyšší príjem, tým vyšší úver môžete získať. Podmienky povoleného prečerpania a tiež jeho výška musia byť dohodnuté medzi klientom a bankou v zmluve. Ak povolené prečerpanie získame, máme ho stále k dispozícií a kedykoľvek ho môžeme, ale nemusíme využiť. Splácame ho priebežne, postupným vkladaním prostriedkov na náš účet a znova ho môžeme čerpať do výšky splatenej sumy. Úroky platíme len z požičanej sumy. Povolené prečerpanie banky poskytujú k bežným účtom. Jednou z podmienok povoleného prečerpania je vek minimálne 18 rokov. Pri praxi sa môžeme strentúť aj s pojmom nezabezpečené a zabezpečené povolené prečerpanie. Pri nezabezpečenom povolenom prečerpaní spravidla musíme dokazovať svoj príjem, alebo musíme dosiahnuť určitú výšku mesačných obratov na našom účte. Na úver, však nemusíme dať žiadnu zábezpeku. Na druhej strane, pri zabezpečenom povolenom prečerpaní nemusíme dokazovať svoj príjem a tiež nie sme povinní dosiahnuť na našom účte určitú výšku obratu, ale ako zábezpeka pre banku môžu slúžiť depozitné produkty banky (to znamená, že si na jednotlivých vkladových účtoch ukladáme peniaze ako zábezpeku) alebo podielové listy banky (že sú naše podielové listy, ktoré máme v danej banke blokované, teda máme ich, ale nesmieme ich predať). Ako získam povolené prečerpanie? Najskôr musíme podať žiadosť v pobočke našej banky. Po vyplnení a podaní žiadosti banka zváži, či nám povolené prečerpanie poskytne alebo nie. Tiež sa s ňou dohodneme na výške povoleného prečerpania. Maximálna výška povoleného prečerpania je v jednotlivých bankách rôzna, kým v niektorých je stanovená ako pevná peňažná suma (napríklad 50 000 korún), v iných bankách môže byť stanovená ako niekoľkonásobok sumy mesačného príjmu. Niektoré banky povolené prečerpanie poskytujú klientom automaticky, vždy na základe zmluvy alebo všeobecných obchodných podmienok banky.

(kontokorent, kontokorentný úver) – Povolené prečerpanie je úverový produkt, ktorý banka môže poskytnúť klientovi spolu s bežným účtom. Banka klientovi umožňuje ísť do mínusu. Ide v podstate o predschválený úver, ktorého veľkosť sa odvíja od výšky príjmu poukazovaného na účet. Povolené prečerpanie musí byť medzi klientom a bankou uvedené a dohodnuté v zmluve.

je úver poskytovaný k vášmu bežnému účtu. Jeho veľkosť sa odvíja od výšky dokladovaného príjmu, alebo od výšky obratov na Vašom účte. Vo všeobecnosti platí, že čím máte vyšší príjem, tým vyšší úver môžete získať. Podmienky povoleného prečerpania a tiež jeho výška musia byť dohodnuté medzi klientom a bankou v zmluve.

Úver poskytovaný k vášmu bežnému účtu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥