Poskytnutie zálohovej platby prijímateľovi

Poskytnutie zálohovej platby prijímateľovi

Poskytnutie finančných prostriedkov z výdavkov štátneho rozpočtu za zdroj EÚ a spolufinancovania štátneho rozpočtu prijímateľovi z verejnej správy a prijímateľovi – súkromnej základnej a strednej škole (vrátane cirkevnej), formou zálohovej platby pre projekty financované z ESF, resp. pre všetky projekty zo všetkých fondov, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu ES a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a preukázaní prijímateľa o začatí realizácie.

Poskytnutie zálohovej platby prijímateľovi je dôležitým procesom v rámci európskej integrácie a financovania projektov z fondov EÚ. Tento článok sa zameriava na význam a postup poskytnutia zálohovej platby prijímateľovi projektu financovaného z Európskeho sociálneho fondu (ESF) a ďalších fondov EÚ.

Význam zálohovej platby

Zálohová platba je finančná suma, ktorá je poskytovaná prijímateľovi projektu v rámci financovania zo zdrojov EÚ a spolufinancovania štátneho rozpočtu. Táto platba má za cieľ zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky na začatie realizácie projektu ešte pred úplným vyčerpaním finančných prostriedkov.

Postup poskytnutia zálohovej platby

Poskytnutie zálohovej platby prijímateľovi projektu z fondov EÚ prebieha podľa presne stanovených postupov a podmienok. Základným krokom je podpis zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi prijímateľom a príslušnými orgánmi. Po podpise tejto zmluvy a preukázaniu prijímateľa o začatí realizácie projektu môže dôjsť k poskytnutiu zálohovej platby.

V prípade, že prijímateľom je štátna rozpočtová organizácia, môže zálohová platba dosiahnuť až 40 % z relevantnej časti rozpočtu projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.

Záver

Poskytnutie zálohovej platby je dôležitým nástrojom pri financovaní projektov z fondov EÚ a zabezpečuje dostatočné finančné prostriedky na ich realizáciu. Správny postup a dodržiavanie stanovených pravidiel sú kľúčové pre úspešné vykonanie projektu a využitie finančných prostriedkov z EÚ.

poskytnutie finančných prostriedkov z výdavkov štátneho rozpočtu za zdroj EÚ a spolufinancovania štátneho rozpočtu prijímateľovi z verejnej správy a prijímateľovi – súkromnej základnej a strednej škole (vrátane cirkevnej), formou zálohovej platby pre projekty financované z ESF, resp. pre všetky projekty zo všetkých fondov, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu ES a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a preukázaní prijímateľa o začatí realizácie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥