Poškodený

Poškodený v kontexte poistenia a zaistenia

Ten, kto utrpel škodu zavinením iného. V poistení zodpovednosti za škodu sa hovorí o tretej osobe. Špecificky zákon za poškodeného považuje i vlastníka vozidla, ak mu bola prevádzkou jeho vlastného vozidla spôsobená škoda na zdraví, avšak len za podmienky, že v dobe vzniku škody vozidlo riadila iná osoba. Môže napríklad ísť o situáciu, keď syn – vodič vezie otca – vlastníka, spôsobí nehodu a otec je zranený.

Krátka definícia: Poškodený. Definícia podľa zákona: Na účely poskytovania úrazových dávok je podľa § 83 zákona zamestnanec (okrem sudcu a prokurátora) a fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 zákona, ak utrpeli pracovný úraz alebo sa u nich zistila choroba z povolania. Na účely posudzovania nároku na náhradu za bolesť a na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia ako úrazových dávok poskytovaných podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov je podľa § 2 ods. 3 písm. b) tohto zákona osoba, ktorá utrpela poškodenie na zdraví následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Poškodený je jedným z dôležitých pojmov v oblasti poistenia a zaistenia. Týka sa osoby, ktorá utrpela škodu v dôsledku zavinenia iného. Tento článok preskúma význam pojmu „poškodený“ a jeho právny význam v kontexte rôznych druhov poistenia.

Význam pojmu „poškodený“

Pojem „poškodený“ sa používa na označenie osoby, ktorá utrpela škodu, či už fyzickú, majetkovú alebo inú, z dôvodu zavinenia inej osoby alebo iného subjektu. V oblasti poistenia sa často hovorí o tretej osobe, ktorá utrpela škodu spôsobenú poistníkom. Táto osoba môže mať nárok na náhradu škody podľa platných právnych predpisov a poistnej zmluvy.

Právny rámec

Legislatívne predpisy v rôznych krajinách a oblastiach môžu špecifikovať práva a povinnosti poškodených osôb v prípade škôd. V niektorých prípadoch môže byť poškodeným aj vlastník vozidla, ak mu bola prevádzkou jeho vlastného vozidla spôsobená škoda na zdraví, ale len za predpokladu, že v dobe vzniku škody vozidlo riadila iná osoba.

Záver

Pojem „poškodený“ je dôležitým aspektom v oblasti poistenia a zaistenia. Identifikuje osobu, ktorá utrpela škodu z dôvodu zavinenia iného subjektu, a môže mať nárok na náhradu škody. Správne porozumenie tohto pojmu a jeho právneho významu je kľúčové pre efektívne riešenie a poskytovanie kompenzácií pre poškodených osôb.

Ten, kto utrpel škodu zavinením iného. V poistení zodpovednosti za škodu sa hovorí o tretej osobe. Špecificky zákon za poškodeného považuje i vlastníka vozidla, ak mu bola prevádzkou jeho vlastného vozidla spôsobená škoda na zdraví, avšak len za podmienky, že v dobe vzniku škody vozidlo riadila iná osoba. Môže napríklad ísť o situáciu, keď syn – vodič vezie otca – vlastníka, spôsobí nehodu a otec je zranený

Krátka definícia: Poškodený. Definícia podľa zákona: Na účely poskytovania úrazových dávok je podľa § 83 zákona zamestnanec (okrem sudcu a prokurátora) a fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 zákona, ak utrpeli pracovný úraz alebo sa u nich zistila choroba z povolania. Na účely posudzovania nároku na náhradu za bolesť a na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia ako úrazových dávok poskytovaných podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov je podľa § 2 ods. 3 písm. b) tohto zákona osoba, ktorá utrpela poškodenie na zdraví následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥