plomba

Plomba v oblasti prepravy a špedície

(v doprave) – Zariadenie používané pri kontajneroch, skrinkách, nákladných autách a kamiónoch pre kontrolu príslušných častí, ktoré zostávajú zatvorené počas prepravy.

Plomba, v kontexte prepravy a špedície, je zariadenie alebo mechanizmus, ktorý sa používa na kontrolu príslušných častí kontajnerov, skriniek, nákladných áut a kamiónov počas ich prepravy. Je to dôležitý nástroj na zabezpečenie integrity a bezpečnosti tovaru, ktorý sa prepravuje, a zabraňuje neoprávnenému prístupu k nákladu počas cesty.

Použitie plôch v preprave je kľúčové pre ochranu cenného tovaru pred krádežou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Plomby sú často používané v medzinárodnej preprave tovaru, kde je dôležité sledovať integritu nákladu cez hranice a počas tranzitu.

Plomba o zmene práva k nehnuteľnosti

Správa katastra je povinná najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni, keď jej bola doručená zmluva, verejná listina alebo iná listina na zápis vkladom alebo záznamom, alebo ak sa začalo katastrálne konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte alebo konanie o proteste prokurátora, vyznačí plombu o zmene práva k nehnuteľnosti. Túto plombu zruší vykonaním vkladu alebo záznamu, alebo právoplatným rozhodnutím o zamietnutí návrhu na vklad, alebo právoplatným rozhodnutím o zastavení konania, alebo právoplatným rozhodnutím o oprave chyby v katastrálnom operáte. Pokiaľ je na liste vlastníctva plomba, kataster vydá list vlastníctva s vyznačenou plombou jedine majiteľovi nehnuteľnosti alebo ním splnomocnenej osobe.

V právnom kontexte sa plomba týka aj zmien v právach k nehnuteľnostiam. Správa katastra je povinná vyznačiť plombu o zmene práva k nehnuteľnosti v liste vlastníctva, keď je predložená príslušná zmluva, verejná listina alebo iná listina na zápis vkladom alebo záznamom. Táto plomba slúži ako upozornenie na to, že právne vzťahy v liste vlastníctva sú zaťažené právnou zmenou.

Túto plombu možno zrušiť vykonaním vkladu alebo záznamu v katastrálnom registri, právoplatným rozhodnutím o zamietnutí návrhu na vklad, právoplatným rozhodnutím o zastavení konania alebo právoplatným rozhodnutím o oprave chyby v katastrálnom operáte. V prípade plomby na liste vlastníctva kataster vydá list vlastníctva s vyznačenou plombou jedine majiteľovi nehnuteľnosti alebo ním splnomocnenej osobe.

Plomba v preprave tovaru

Uzávera, ktorá slúži na zaistenie tovarov vo vozňoch, intermodálnych prepravných jednotkách a v otvorených vozňoch prikrytých plachtou tak, aby z nich nebolo možné tovar vybrať alebo do nich vložiť bez viditeľných stôp porušenosti uzávery a zásielky počas prepravy.

V oblasti prepravy tovaru je plomba tiež uzáverou alebo zariadením, ktoré sa používa na zaistenie tovarov vo vozňoch, intermodálnych prepravných jednotkách a v otvorených vozňoch prikrytých plachtou. Plomba má za úlohu zabezpečiť, aby tovar nebol počas prepravy neoprávneným spôsobom manipulovaný. Ak je plomba poškodená alebo porušená, je to viditeľným dôkazom porušenia bezpečnosti zásielky.

Plomby v preprave tovaru majú dôležitú úlohu pri ochrane nákladu pred krádežou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Sú neoddeliteľnou súčasťou logistiky a bezpečnosti v preprave, a to najmä v medzinárodnej preprave, kde je dôležité zabezpečiť, aby zásielky boli nedotknuté počas cesty cez rôzne krajiny a prístavy.

(v doprave) – Zariadenie používané pri kontajneroch, skrinkách, nákladných autách a kamiónoch pre kontrolu príslušných častí, ktoré zostávajú zatvorené počas prepravy.

Plomba o zmene práva k nehnuteľnosti. Správa katastra je povinná najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni, keď jej bola doručená zmluva, verejná listina alebo iná listina na zápis vkladom alebo záznamom, alebo ak sa začalo katastrálne konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte alebo konanie o proteste prokurátora, vyznačí plombu o zmene práva k nehnuteľnosti. Túto plombu zruší vykonaním vkladu alebo záznamu, alebo právoplatným rozhodnutím o zamietnutí návrhu na vklad, alebo právoplatným rozhodnutím o zastavení konania, alebo právoplatným rozhodnutím o oprave chyby v katastrálnom operáte. Pokiaľ je na liste vlastníctva plomba, kataster vydá list vlastníctva s vyznačenou plombou jedine majiteľovi nehnuteľnosti alebo ním splnomocnenej osobe.

Uzávera, ktorá slúži na zaistenie tovarov vo vozňoch, intermodálnych prepravných jednotkách a v otvorených vozňoch prikrytých plachtou tak, aby z nich nebolo možné tovar vybrať alebo do nich vložiť bez viditeľných stôp porušenosti uzávery a zásielky počas prepravy.

Upozornenie, že právne vzťahy v liste vlastníctva sú zaťažené právnou zmenou.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥