Pivot

Pivot – bod určujúci polohu vertexov modelu

Pivot (často nazývaný aj „pivot bod“) je dôležitý koncept v oblasti ekonomickej informatiky, najmä pri spracovaní dát a modelovaní. Je to bod, oproti ktorému sa určuje poloha jednotlivých vertexov (bodov) v rámci matematického alebo grafického modelu.

Význam pivota v analýze dát

V analýze dát a modelovaní sa pivot používa na definovanie referenčného bodu alebo osi, okolo ktorého sa vykonávajú rôzne operácie. Typickým príkladom je pivot v analýze tabuliek dát. V takom prípade sa jedna z premenných alebo stĺpcov stane pivotom, a ostatné premenné sa porovnávajú alebo agregujú voči hodnotám v tomto stĺpci.

Pivot v grafickom modelovaní

V grafickom modelovaní a animáciách je pivot bod dôležitým prvkom. Je to bod, okolo ktorého sa objekty otáčajú, škálujú alebo pohybujú. Napríklad, ak máte model automobilu, pivot môže byť umiestnený v strede vozidla, čo umožňuje jednoduché otáčanie automobilu okolo svojho ťažiska.

Záver

Pivot je kľúčovým pojmom v oblasti ekonomickej informatiky a modelovania. Je to bod alebo referenčný bod, ktorý určuje polohu a správanie objektov v rôznych analytických a grafických procesoch. Správne pochopenie a využitie pivota je nevyhnutné pre efektívnu analýzu dát a tvorbu grafických modelov.

je bod, oproti ktorému se udáva poloha jednotlivých vertexov modelu

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥