Oceňovanie

Oceňovanie v poistení a zaistení

Oceňovanie je proces stanovenia hodnoty alebo ceny majetkovej podstaty, deja, javu, opatrenia a podobne. V oblasti poisťovníctva má oceňovanie dôležité miesto, najmä pri určovaní hodnoty rizika pre stanovenie sadzby poistného alebo pri stanovení hodnoty poškodeného predmetu poistenia pre účely vyplácania poistného plnenia (poistnej náhrady). Toto stanovenie hodnoty sa vykonáva v čase vzniku poistnej udalosti.

Oceňovanie má v oblasti poistenia a zaistenia viacero významov a uplatňuje sa v rôznych kontextoch:

Oceňovanie hodnoty rizika

V prípade oceňovania hodnoty rizika ide o proces určenia, aké riziko predstavuje určitá udalosť alebo situácia pre poisťovateľa. To je dôležité pre stanovenie sadzby poistného, ktorú poistník platí za svoje poistenie. Čím vyššie je riziko, tým vyššia môže byť sadzba poistného.

Oceňovanie hodnoty poškodeného predmetu

Keď dôjde k poistnej udalosti, poisťovňa musí určiť hodnotu poškodeného predmetu. Toto je základom pre vyplatenie poistného plnenia (poistnej náhrady) poistníkovi. Oceňovanie sa vykonáva na základe hodnoty predmetu v čase vzniku poistnej udalosti.

Oceňovanie je pre poisťovne kritickým procesom, pretože od neho závisia finančné náklady poistníka a výška vyplatených poistných platieb. Dôkladné a presné oceňovanie je preto v oblasti poistenia a zaistenia nevyhnutné.

Stanovenie hodnoty alebo ceny majetkovej podstaty, deja, javu, opatrenia a podobne. V poisťovníctve ide najmä o určenie hodnoty rizika (pre stanovenie sadzby poistného), alebo poškodeného predmetu poistenia pre potreby vyplatenia poistného plnenia (poistnej náhrady). Hodnota sa stanovuje k dobe vzniku poistnej udalosti.

Stanovenie hodnoty, alebo ceny majetkovej podstaty, deja, javu, opatrenia a podobne. V poisťovníctve ide najmä o určenie hodnoty rizika (pre stanovenie sadzby poistného), alebo poškodeného predmetu poistenia pre potreby vyplatenia poistného plnenia (poistnej náhrady). Hodnota sa stanovuje k dobe vzniku poistnej udalosti.

Stanovenie hodnoty, alebo ceny majetkovej podstaty.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥