logistický systém podniku

Logistický Systém Podniku: Koordinácia Tokov pre Úspešnú Logistiku

Logistický systém podniku je komplexným usporiadaním umelých (technických) a ľudských prvkov a ich vzťahov, ktoré spolupracujú pri plánovaní a realizácii logistických reťazcov v rámci podniku. Tieto reťazce sú vytvárané pre jednotlivé výrobky alebo druhy výrobkov a pre rôznych zákazníkov. Dodávateľské, výrobné, distribučné a obchodné články týchto reťazcov sú vnímané ako podsystémy logistického systému podniku.

Základy Logistického Systému Podniku

Logistický systém podniku zahrňuje niekoľko dôležitých prvkov a princípov:

  • Umelé a Ľudské Prvky: Tento systém zahŕňa technické prvky, ako sú vozidlá, sklady, počítače a komunikačné systémy, ale aj ľudské zdroje, ako sú manažéri, operátori, a ďalší zamestnanci.
  • Koordinácia a Spolupráca: Logistický systém vyžaduje úzku koordináciu a spoluprácu medzi rôznymi časťami podniku, vrátane dodávateľov, výroby, distribúcie a obchodu.
  • Optimalizácia Zdrojov: Systém pracuje s rôznymi logistickými zdrojmi, vrátane tovaru, ľudí, výrobných kapacít a informácií. Cieľom je optimálne alokovať tieto zdroje v súlade s potrebami zákazníkov.
  • Vnútorné a Vonkajšie Ciele: Logistický systém sleduje hlavný cieľ, ktorý je odvodený od cieľov podniku – posilnenie pozície na trhu. Tento cieľ je podriadený rôznym vnútorným cieľom, vrátane výkonnostných a ekonomických cieľov.

Ciele Logistického Systému Podniku

Logistický systém podniku má niekoľko kľúčových cieľov:

  • Výkonnostné Ciele: Jedným z hlavných cieľov je dodávať správny tovar v správnom množstve a s správnou kvalitou na správne miesto v správnom čase. To zabezpečuje spokojnosť zákazníkov a zlepšuje reputáciu podniku.
  • Ekonomické Ciele: Ďalším dôležitým cieľom je dosiahnutie týchto výkonnostných cieľov s čo najnižšími nákladmi. Logistický systém musí efektívne využívať zdroje a minimalizovať straty a náklady.
  • Kvalita a Flexibilita: Systém musí byť schopný pružne reagovať na zmeny na trhu a zákaznícke požiadavky, pričom zabezpečuje vysokú kvalitu služieb a výrobkov.

Celkový úspech logistického systému podniku závisí od jeho schopnosti efektívne riadiť tok tovaru, informácií a ľudských zdrojov s cieľom dosiahnuť konkurenčnú výhodu na trhu.

Usporiadaná množina umelých (technických) a ľudských prvkov a väzieb medzi nimi, kooperujúcich pri plánovaní a ralizácii logistických reťazcov vyvolaných podnikom. Zahrňuje vštky logistické reťazce podniku vytvárané pre jednotlivé výrobky (druhy výrobkov) či zákazníkov. Dodávateľské, výrobné, distribučné a obchodné články týchto reťazcov majú v ňom postavenie podsystému. Pracuje s logistickými zdrojmi (tovarom, ľuďmi, kapacitamia a informáciami), ktoré sa snažia optimálne rozmiestiť, resp. zladiť s potrebami zákazníkov. Sleduje hlavný (vonkajší) cieľ, odvodený od cieľov podniku, ktorým je posilnenie pozície podniku na trhu, a jemu podriadené, dielčie (vnútorné) ciele: výkonový – dodať správný tovar v správnom množstve a správnej kvalite na správne mieto v správnom okamihu… a ekonomický -… a to so správnymi nákladmi.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥