logistické ukazovatele

Logistické ukazovatele: Meranie efektívnosti v dodávateľskom reťazci

Logistické ukazovatele sú kľúčovým nástrojom v oblasti výroby a riadenia dodávateľského reťazca. Tieto ukazovatele poskytujú prehľadné informácie o dianí v jednotlivých úsekoch logistického reťazca a sú nevyhnutné pre logistický kontroling. Ukazovatele sa vzťahujú na zákazku, logistický výkon alebo výrobok a slúžia na meranie efektívnosti a kvality procesov.

Ukazovatele na úrovni zákazky

Logistické ukazovatele na úrovni zákazky sú navrhnuté na meranie, ako dobre je spĺňaný konkrétny zákaznícky požiadavky. Patrí sem napríklad DIFOT ukazovateľ (Delivery In Full, On Time), ktorý meria, či bol tovar dodaný v správnom množstve a v stanovenom termíne.

Ukazovatele na úrovni logistického výkonu

Na úrovni logistického výkonu sa ukazovatele zameriavajú na hodnotenie efektívnosti rôznych logistických operácií. Medzi týmito ukazovateľmi môžeme nájsť náklady na prepravu na jednotku výrobku, čas potrebný na vybavenie objednávky, percento chybných dodávok a podobne.

Ukazovatele na úrovni výrobkov

Logistické ukazovatele na úrovni výrobkov sú zamerané na hodnotenie kvality a efektívnosti výrobných procesov. Tieto ukazovatele môžu zahŕňať percento vadných výrobkov, čas potrebný na výrobu jedného kusu, výrobné náklady a podobne.

Význam logistických ukazovateľov

Logistické ukazovatele majú významný vplyv na riadenie dodávateľského reťazca. Pomáhajú identifikovať oblasti, ktoré vyžadujú zlepšenie, a umožňujú racionálne rozhodovanie na základe dát a faktov. Efektívne meranie a monitorovanie logistických ukazovateľov môže viesť k zníženiu nákladov, zvýšeniu kvality a zlepšeniu spokojnosti zákazníkov.

Záver

Logistické ukazovatele sú neoddeliteľnou súčasťou moderného riadenia dodávateľského reťazca. Pomáhajú merateľne hodnotiť efektívnosť a kvalitu logistických procesov na rôznych úrovniach a sú nevyhnutné pre dosiahnutie konkurenčnej výhody v dnešnom trhu.

Prehľadné ukazovatele vypovedajúce o dianí v jednotlivých úsekoch logistického reťazca, používané logistickým kontrolingom. Vzťahujú sa na zákazku, na logistický výkon alebo na výrobok.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥