Kontrolovaný subjekt

Kontrolovaný subjekt

Organizácia, program, činnosť alebo funkcia podriadená kontrole NKÚ.

Kontrolovaný subjekt je kľúčovým pojmom v oblasti kontrolného manažmentu a verejnej správy. Tento termín sa často používa v súvislosti s činnosťou a prácou Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), ktorý je nezávislým orgánom zodpovedným za kontrolu verejných financií a iných verejných zdrojov.

Úloha Kontrolovaného Subjektu

Kontrolovaný subjekt môže byť organizácia, program, činnosť alebo funkcia, ktoré sú v rámci verejnej správy podriadené kontrole NKÚ. Úlohou NKÚ je zabezpečiť, aby verejné finančné prostriedky boli spravované transparentne, efektívne a v súlade s platnými predpismi.

Kontrolované subjekty sú povinné spolupracovať s NKÚ a poskytovať potrebné informácie a dokumentáciu na vykonávanie auditov a kontrol. Toto zahŕňa organizácie, ktoré dostávajú verejné finančné prostriedky, ako sú ministerstvá, verejné inštitúcie, samosprávne orgány a iné subjekty verejnej správy.

Právomoci NKÚ voči Kontrolovaným Subjektom

NKÚ má široké právomoci voči kontrolovaným subjektom, aby zabezpečil transparentnosť a efektívnosť verejnej správy:

  • Právo na prístup k informáciám: NKÚ má právo žiadať od kontrolovaných subjektov všetky potrebné informácie a dokumenty týkajúce sa využitia verejných financií.
  • Právo na vykonávanie auditov a kontrol: NKÚ má právo realizovať audity a kontroly na mieste, aby overil, či sú verejné finančné prostriedky spravované správne a v súlade s predpismi.
  • Právo na odporúčania a opatrenia: Na základe svojich zistení NKÚ môže vydať odporúčania a odporúčané opatrenia na zlepšenie riadenia a správy verejných financií.

Význam Kontrolovaných Subjektov

Práca NKÚ a kontrola kontrolovaných subjektov je dôležitá pre zachovanie transparentnosti a zodpovednosti v verejnej správe. Pomáha zabezpečiť, aby verejné finančné prostriedky boli spravované efektívne a na účely, pre ktoré boli určené.

Významnou súčasťou kontrolného systému je spolupráca medzi NKÚ a kontrolovanými subjektmi, ktorá umožňuje zlepšiť riadenie verejných financií a posilniť dôveru verejnosti voči verejnej správe.

Organizácia, program, činnosť alebo funkcia podriadená kontrole NKÚ.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥