konosament

Konosament

Listina, ktorú je dopravca povinný vydať odosielateľovi na požiadanie po prevzatí nákladu na námornú prepravu; je cenným papierom predstavujúcim záväzok dopravcu vydať náklad prevzatý na námornú prepravu, ak mu bude predložený konosament a na ňom potvrdené prijatie nákladu; konosament sa vydáva na meno, na rad, na doručiteľa.

Konosament je dôležitým dokumentom v oblasti námornej prepravy a má kľúčovú úlohu pri riadení a sledovaní prepravy nákladu. Je to listina, ktorú vydáva dopravca námornej prepravy (často lodná spoločnosť) na požiadanie odosielateľa (exportéra) po prevzatí nákladu na palube lode.

Význam Konosamentu

Konosament má niekoľko dôležitých funkcií a významov v oblasti námornej prepravy:

  • Dôkaz o prevzatí nákladu: Konosament slúži ako dôkaz o tom, že dopravca prevzal náklad na prepravu. Obsahuje detaily o náklade, vrátane množstva, typu, hmotnosti a ďalších relevantných informáciách.
  • Cenný papier: Konosament je cenným papierom, ktorý predstavuje nárok na prevzatie nákladu na mieste určenia. Môže byť použitý na overenie nárokov odosielateľa alebo iných oprávnených strán.
  • Prepravný dokument: Konosament obsahuje podrobnosti o trase a podmienkach prepravy, vrátane prístavných miest a očakávaných časov doručenia.
  • Podstatný pre vlastníka nákladu: Konosament sa vydáva na meno, na rad alebo na doručiteľa, čo znamená, že jeho držiteľ má právo prevziať náklad na mieste určenia. Tento dokument môže byť využitý na predaj alebo prenos vlastníctva nákladu.
  • Použitie pri obchodných transakciách: Konosament je dôležitým dokumentom pri medzinárodnom obchode, pretože umožňuje odosielateľovi alebo príjemcovi uplatniť nároky na platbu alebo prepravu.

Anglický ekvivalent – Bill of Lading

Termín „konosament“ má svoj ekvivalent v anglickom jazyku, a to „Bill of Lading“ (B/L). Ide o rovnaký dokument, ktorý sa používa vo svete námornej prepravy na podobné účely.

V závere, konosament je neoddeliteľnou súčasťou medzinárodnej námornej prepravy a zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní správnej a bezpečnej prepravy nákladu na destináciu.

Listina, ktorú je dopravca povinný vydať odosielateľovi na požiadanie po prevzatí nákladu na námornú prepravu; je cenným papierom predstavujúcim záväzok dopravcu vydať náklad prevzatý na námornú prepravu, ak mu bude predložený konosament a na ňom potvrdené prijatie nákladu; konosament sa vydáva na meno, na rad, na doručiteľa.

Bill of lading (konosament) – konosament je listina, ktorá je vystavená, keď je tovar dodaný na loď, určenú v kontrakte medzi špeditérom a vývozcom. Týmto dokumentom sa prevádzajú všetky práva k prepravovanému tovaru na prepravcu. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Bill of lading.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥