Koncentrácia

Koncentrácia v kontexte európskej integrácie

(concentration) – princíp, na ktorého základe sa intervencie implementujú selektívnym spôsobom na vybrané témy (sektory) a územia (podľa členenia NUTS). Selekčným kritériom je efektívnosť a účinnosť intervencie.

V kontexte európskej integrácie zohráva koncentrácia dôležitú úlohu. Tento princíp je zameraný na selektívnu implementáciu intervencií na vybrané témy, často nazývané aj sektory, a určité územia v rámci Európskej únie. Selektívne vybrané témy a územia sú definované na základe členenia NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics).

Selekčné kritériá koncentrácie

Selekčným kritériom pri uplatňovaní koncentrácie je efektívnosť a účinnosť intervencií. To znamená, že témy a územia sú vybrané na základe ich potenciálu prispieť k dosiahnutiu stanovených cieľov a výsledkov. Koncentrácia má za cieľ zabezpečiť, aby finančné a iné zdroje boli vynaložené čo najefektívnejším spôsobom a prispievali k hospodárskej a sociálnej prosperite EÚ.

Význam koncentrácie v rámci európskej politiky

Koncentrácia je dôležitým nástrojom v rámci európskej politiky, ktorý umožňuje lepšie sústrediť a koordinovať zdroje na riešenie konkrétnych problémov a výziev. Týmto spôsobom sa zabezpečuje, že intervencie EÚ majú väčší vplyv a dosahujú lepšie výsledky.

Princíp koncentrácie pomáha aj zabezpečiť transparentnosť a zodpovednosť v používaní európskych fondov a zdrojov. Umožňuje lepšie sledovať a hodnotiť výsledky a účinnosť politík a programov EÚ.

Záver

Koncentrácia je dôležitým princípom v kontexte európskej integrácie, ktorý pomáha lepšie sústrediť zdroje na riešenie konkrétnych tém a území. Týmto spôsobom prispieva k efektívnosti a účinnosti intervencií EÚ a k dosahovaniu stanovených cieľov v rámci európskej politiky.

(concentration) – princíp, na ktorého základe sa intervencie implementujú selektívnym spôsobom na vybrané témy (sektory) a územia (podľa členenia NUTS). Selekčným kritériom je efektívnosť a účinnosť intervencie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥