kanban

Kanban v oblasti zásob

Kanban je bezzásobová technológia, ktorá je založená na samoriadiacich regulačných okruhoch tvorených dodávajúcimi a odoberajúcimi článkami. Tieto články sú spojené jednosmerným reťazcom a ich vzťahy sú riadené pull-princípom. Kanban je prístupom k riadeniu zásob a výroby, ktorý bol pôvodne vyvinutý japonskou spoločnosťou Toyota. Táto metóda významne prispieva k plynulosti procesov, vysokej produktivite a efektívnosti výroby.

Princípy kanban systému

Kanban systém funguje na základe niekoľkých kľúčových princípov:

  • Samoriadiace regulačné okruhy: Kanban vytvára samoriadiace regulačné okruhy medzi dodávajúcimi a odoberajúcimi článkami. To znamená, že objednávky a dodávky sú riadené na základe aktuálnej potreby, nie na základe predpokladov.
  • Striktná kapacita prepravného prostriedku: Množstvo objednávané a dodávané pomocou kanbanu musí striktne odpovedať kapacite prepravného prostriedku, ktorým sa suroviny alebo výrobky prepravujú. Tým sa minimalizujú zásoby a zlepšuje efektívnosť.
  • Kvalita a dôvera: Kanban vyžaduje vysokú úroveň dôvery medzi dodávajúcimi a odoberajúcimi článkami. Kvalita dodávaného materiálu je zaručená a dôvera je nevyhnutná pre bezproblémový chod systému.

Typy kanban systémov

Kanban systémy môžu byť prispôsobené rôznym typom výroby a potrieb. Niektoré z hlavných typov kanban zahŕňajú:

  • Produkčný kanban: Používa sa na riadenie výrobných procesov a objednávok surovín.
  • Transportný kanban: Riadi pohyb materiálov a výrobkov medzi rôznymi pracoviskami alebo oddeleniami.
  • Signálny kanban: Slúži na signalizáciu potreby materiálu alebo výrobkov.

Záver

Kanban je uznávaný prístup k riadeniu zásob a výroby, ktorý prináša plynulosť do procesov a zvyšuje efektívnosť. Jeho zavedenie v rámci organizácie môže viesť k zlepšeniu kontroly nad zásobami, zníženiu plytvania a zvýšeniu spokojnosti zákazníkov.

Bezzásobová technológia na báze samoriadiacich regulačných okruhoch tvorených dodávajúcim a odoberajúcim článkom, ktoré sú spojené jednosmerným reťazcom a ich vzťahy sa riadia pull-princípom. Objednávané a dodávané je množstvo striktne odpovedajúce kapacite prepravného prostriedku (alebo jeho násobku). Kvalita dodávaného materiálu je zaručená dodávajúcim článkom. Technológia vhodná v podmienkach rovnomernej spotreby, bez väčších výkyvov a sortimentných zmien. Vedie k plynulosti procesov, vysokej produktivity a efektívnosti.

decentrálna jednoduchá metóda pre koordináciu pohybu materiálu pri zásobovaní výrobnej linky, ktorá funguje na základe samoriadiacich regulačných okruhov. Používajú sa štandardné ukladacie bedne alebo štandardná veľkosť dáviek, každá s vlastnou kratou. Je to ťažný systém (pull), pomocou ktorého si výrobné pracoviská prostredníctvom karty objednávajú súčiastky od predchádzajúcich pracovísk. Táto metóda je vhodná pre trvalú hromadnú alebo stredne sériovú výrobu pri vysokej stálosti odbytu a pri obmedzení sortimentu. Nevyrába sa na sklad; pracovisko môže vyrábať len vtedy, ak dostane od nasledujúceho pracoviska objednávku vo forme karty. Každý kanban sa často používa ako synonymum pre špecifický plánovací systém, ktorý vypracovala a používa japonská spoločnosť Toyota.

Japonský termín znamenajúci kartu, systém riadenia výroby prostredníctvom karty alebo vývesných štítkov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥