IT monitorovací systém

IT monitorovací systém v kontexte európskej integrácie

IT monitorovací systém, skrátene ITMS, je kľúčovým nástrojom v oblasti európskej integrácie a správy fondov Európskej únie. Ide o informačný systém, ktorý je spravovaný a vyvíjaný Centrálnym koordinačným orgánom (CKO) v spolupráci s regionálnymi orgánmi (RO), operačnými agentúrami (OA) a certifikačnými orgánmi (CO).

Úloha IT monitorovacieho systému

Hlavnou úlohou ITMS je zabezpečiť evidenciu údajov o Národných strategických referenčných rámcových programoch (NSRR), všetkých operačných programoch, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch. Cieľom je dosiahnuť efektívne a transparentné monitorovanie všetkých procesov spojených s implementáciou Štrukturálnych fondov (ŠF) a Kohéznych fondov (KF) Európskej únie.

Funkcie IT monitorovacieho systému

ITMS má niekoľko dôležitých funkcií a schopností:

  • Evidencia dát: ITMS zaznamenáva a ukladá dáta týkajúce sa projektov financovaných z európskych fondov, vrátane informácií o ich pokroku a výsledkoch.
  • Komunikácia s databázou SFC2007 EK: ITMS umožňuje komunikáciu s centrálne umiestnenou databázou Európskej komisie (EK) s názvom SFC2007, ktorá obsahuje informácie o projektoch a programoch financovaných EÚ.
  • Medzinárodná komunikácia: ITMS je schopný komunikovať s monitorovacími systémami v okolitých členských krajinách, čo umožňuje koordinované sledovanie a správu projektov cez hranice.
  • Prepojenie s ISUF systémom: ITMS má schopnosť prepojenia s Informačným systémom Územnej fungujúcej únie (ISUF), čo podporuje koordináciu a integrovaný prístup k politikám Únie.

Záver

IT monitorovací systém (ITMS) je nevyhnutným nástrojom v kontexte európskej integrácie a riadenia fondov Európskej únie. Jeho úlohou je zabezpečiť efektívnu evidenciu a monitorovanie projektov a programov financovaných z európskych fondov s cieľom dosiahnuť transparentnosť a zabezpečiť efektívne využívanie týchto prostriedkov. V dnešnej globalizovanej ekonomike je dôležité mať k dispozícii takýto nástroj na sledovanie a správu finančných zdrojov a projektov, ktoré prispievajú k európskej integrácii a hospodárskej súdržnosti.

(ďalej len ITMS) – informačný systém, spravovaný a vyvíjaný CKO v spolupráci s RO, OA a CO, ktorý zabezpečí evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a KF. Zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 EK, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj prijímateľmi. Poskytuje prepojenia s ISUF systémom.

(ďalej aj ITMS) – informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a KF. Zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 EK, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj prijímateľmi. Poskytuje prepojenia s ISUF systémom;

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥