INCOTERMS

Incoterms v ekonomickej štatistike

INCOTERMS (Medzinárodné obchodné dodacie podmienky) sú medzinárodné dohody a pravidlá, ktoré stanovujú zodpovednosti a povinnosti pri medzinárodnom obchode. Tieto podmienky sú vydané Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži a slúžia na jasné a jednoznačné definovanie podmienok dodania tovaru medzi obchodnými partnermi vo svete.

Ciele a význam INCOTERMS

Hlavným cieľom INCOTERMS je zabezpečiť jednoznačný a štandardizovaný spôsob, ako určiť, kto nesie riziko a náklady spojené s medzinárodným prepravou tovaru. Tieto pravidlá sú nevyhnutné pre správny priebeh medzinárodného obchodu a zabraňujú nedorozumeniam medzi dovozcami a vývozcami.

Popis INCOTERMS

INCOTERMS obsahujú krátke a jasné definície, ktoré určujú, kedy a kde sa prenáša riziko z predávajúceho na kupujúceho, ako aj kto nesie náklady na prepravu, poistenie a manipuláciu s tovarom. Tieto podmienky sú vyjadrené krátkymi akronymami, ako napríklad EXW (Ex Works), FOB (Free On Board), CIF (Cost, Insurance, Freight) a ďalšie. Každý akronym popisuje konkrétny spôsob dodávky tovaru.

Dôležité aspekty INCOTERMS

Pre obchodníkov a dovozcov je dôležité poznať a porozumieť niektorým základným aspektom INCOTERMS:

  • Riziko a náklady: INCOTERMS jasne určujú, kedy a kde prechádza riziko na kupujúceho a kto nesie náklady na prepravu, poistenie a manipuláciu s tovarom.
  • Logistika a preprava: Tieto podmienky upravujú, kto zabezpečuje prepravu tovaru, kto vybavuje prepravné doklady a kto nesie náklady na prepravu a poistenie.
  • Právne dôsledky: INCOTERMS majú právne dôsledky, ktoré môžu ovplyvniť zodpovednosť v prípade sporov alebo nesplnených záväzkov.
  • Medzinárodný obchod: Tieto pravidlá sú nevyhnutné pre medzinárodný obchod a pomáhajú zjednodušiť a zlepšiť obchodné vzťahy medzi rôznymi krajinami.

Zhrnutie

INCOTERMS sú dôležitým nástrojom v medzinárodnom obchode, ktorý pomáha zabezpečiť správne fungovanie obchodných vzťahov a znižuje riziko nedorozumení medzi obchodnými partnermi. Porozumenie týmto medzinárodným obchodným dodacím podmienkam je kľúčové pre úspešný medzinárodný obchod a ekonomickú štatistiku.

(International Commercial Terms) – Medzinárodné obchodné dodacie podmienky, výklad ktorých zodpovedá medzinárodným pravidlám, vydaných medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥