Forward

forward – Termínový Obchod na Finančných Trhoch

Forward predstavuje špecifický termínový obchod, ktorý hrá dôležitú úlohu na finančných trhoch. V tomto obchode sa kupujúci zaväzuje kúpiť určité množstvo predmetného aktíva v budúcnosti za vopred stanovenú cenu. Na druhej strane sa predávajúci zaväzuje dodať dané aktívum v budúcnosti za tú istú cenu.

Charakteristika Forward Kontraktu

Forward kontrakt je zmluva medzi dvoma stranami, ktoré sa dohodli na podmienkach budúceho obchodu. Tieto podmienky zahŕňajú množstvo aktíva, cenu, dátum dodania a ďalšie relevantné parametre. Tento typ obchodu umožňuje účastníkom zabezpečiť sa proti možným budúcim cenovým výkyvom.

Funkcia Forward Obchodu

Forward obchod plní niekoľko dôležitých funkcií. Jednou z hlavných je zabezpečenie ceny. Kupujúci a predávajúci sa uzatváraním forward kontraktu dohodnú na cene aktíva ešte pred tým, než dôjde k jeho dodaniu. To umožňuje obom stranám eliminovať neistotu spojenú s cenovými zmenami v budúcnosti.

Riziká spojené s Forward Obchodom

Hlavným rizikom forward obchodu je, že ceny aktív môžu v budúcnosti klesnúť pod stanovenú úroveň. To môže viesť k stratám pre kupujúceho, ktorý sa zaviazal kúpiť za vyššiu cenu. Na druhej strane, predávajúci môže čeliť stratám, ak ceny vzrastú nad dohodnutú úroveň.

Využitie Forward Obchodu

Forward obchod sa využíva na rôzne účely. Kupujúci ho často využíva na zabezpečenie budúcich nákladov, zatiaľ čo predávajúci sa snaží zabezpečiť budúce príjmy. Tento nástroj je tiež často využívaný na hedging, čím sa minimalizuje riziko spojené s cenovými výkyvmi.

Záver

Forward obchod je dôležitou súčasťou finančných trhov, ktorá umožňuje účastníkom plánovať a zabezpečiť sa v prostredí neistoty. Je dôležité si byť vedomí potenciálnych rizík spojených s týmto druhom obchodu a dôkladne preskúmať podmienky zmluvy pred jej uzavretím.

Termínový obchod, v ktorom sa kupujúci zaväzuje kúpiť určité množstvo predmetného aktíva v budúcnosti za vopred stanovenú cenu. Predávajúci sa zároveň zaväzuje dodať dané aktívum v budúcnosti za tú istú cenu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥