Forward na úrokovú mieru

Forward na Úrokovú Mieru (FRA) – Nástroj na Riadenie Úrokových Rizík

Forward na úrokovú mieru (FRA), tiež známy ako forward rate agreement, je sofistikovaný finančný nástroj, ktorý klientom umožňuje zafixovať úrokové sadzby pre určitý objem finančných prostriedkov a dohodnuté časové obdobie v budúcnosti. Tento nástroj sa využíva v oblasti operácií na finančnom trhu na zabezpečenie budúcich úrokových príjmov alebo nákladov a pomáha klientom efektívne riadiť úrokové riziká.

Štruktúra Forward Rate Agreement

Forward na úrokovú mieru sa skladá z niekoľkých kľúčových komponentov:

  1. Klient: Osoba alebo entita, ktorá uzatvára FRA kontrakt.
  2. Úroková Sadzba: Dohodnutá úroková sadzba, na ktorú sa kontrakt vzťahuje.
  3. Časové Obdobie: Dohodnuté časové obdobie, pre ktoré sa fixuje úroková sadzba.
  4. Referenčná Sadzba: Aktuálna referenčná úroková sadzba (napr. BRIBOR, LIBOR) pre dohodnuté časové obdobie a objem istiny.
  5. Rozdiel v Úrokoch: Rozdiel medzi dohodnutou FRA úrokovou sadzbou a aktuálnou referenčnou sadzbou.

Funkcia Forward Rate Agreement

Forward na úrokovú mieru má dôležité funkcie:

  • Úrokové Zabezpečenie: FRA umožňuje klientovi zafixovať budúce úrokové sadzby, čím sa chráni pred neistotou vývoja úrokových sadzieb.
  • Riadenie Úrokových Rizík: Pomáha klientom riadiť riziko pohybu úrokových sadzieb v budúcnosti.
  • Prispôsobivosť: Kontrakt je prispôsobiteľný klientovým potrebám a cieľom, čo umožňuje flexibilitu pri riadení finančných prostriedkov.

Záver

Forward na úrokovú mieru je dôležitým nástrojom pre klientov, ktorí sa zaujímajú o riadenie úrokových rizík a fixáciu budúcich úrokových nákladov alebo príjmov. Jeho schopnosť zabezpečiť úrokové sadzby poskytuje stabilitu a predvídateľnosť vo finančných operáciách. Klienti by mali mať vedomosti o fungovaní FRA kontraktov a ich využití na dosiahnutie svojich cieľov na finančných trhoch.

(FRA, forward rate agreement) – Umožňuje klientovi zafixovať úrokovú sadzbu na istý objem finančných prostriedkov a isté časové obdobie v budúcnosti. V deň vysporiadania FRA kontraktu (prvý deň dohodnutej časovej periódy) nedochádza k reálnemu transferu finančných prostriedkov medzi bankou a klientom, vypláca sa iba rozdiel medzi dohodnutou úrokovou sadzbou FRA kontraktu a aktuálnou hodnotou istej referenčnej úrokovej sadzby (BRIBOR, LIBOR) pre dohodnutú časovú periódu a dohodnutý objem istiny. Kontrakt FRA umožňuje klientovi zabezpečiť týmto spôsobom svoje budúce depozitum alebo úver voči riziku pohybu úrokovej sadzby.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥