Európsky sociálny fond

Európsky Sociálny Fond (ESF): Pilier Sociálnej Politiky EÚ

Európsky Sociálny Fond (ESF) je orgán zriadený v roku 1960 a predstavuje hlavný nástroj sociálnej politiky Európskej únie (EÚ). Jeho cieľom je podpora sociálnej súdržnosti a zlepšovanie podmienok pre zamestnanosť a tvorbu pracovných príležitostí v EÚ. ESF je kľúčovým prvkom štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ.

Štruktúra a Ciele ESF

ESF je financným nástrojom, ktorý podporuje nasledujúce ciele v rámci EÚ:

  • Posilnenie Ekonomickej a Sociálnej Súdržnosti: ESF prispieva k napĺňaniu cieľov EÚ týkajúcich sa ekonomickej a sociálnej súdržnosti. Pomáha znižovať národné, regionálne a miestne rozdiely a propaguje sociálne začleňovanie znevýhodnených skupín obyvateľstva.
  • Zamestnanosť a Pracovné Príležitosti: ESF podporuje vyššiu úroveň zamestnanosti, tvorbu lepších pracovných miest a propaguje kvalitu a produktivitu práce. Jeho cieľom je dosiahnuť plnú zamestnanosť v EÚ.
  • Rozvoj Ľudských Zdrojov: ESF pomáha rozvíjať schopnosti jednotlivcov prostredníctvom odborného vzdelávania, rekvalifikácie a podpory v oblasti ľudských zdrojov. Osobitný dôraz sa kladie na podporu osôb s osobitnými problémami pri hľadaní práce.

ESF v Praxi

ESF podporuje rôzne programy a projekty v členských štátoch EÚ. Tieto programy sa zameriavajú na aktívnu politiku zamestnanosti, podnikateľstvo a rovnaké príležitosti. ESF investuje do ľudských zdrojov a pomáha jednotlivcom získať nové zručnosti a kvalifikácie.

Záver

Európsky Sociálny Fond (ESF) je dôležitým nástrojom v rámci sociálnej politiky EÚ. Jeho ciele zahŕňajú znižovanie nezamestnanosti, podporu pracovnej mobility a sociálne začleňovanie. ESF je kľúčovým faktorom pri dosahovaní sociálnej súdržnosti a podpore rozvoja ľudských zdrojov v celej Európe.

Orgán, zriadený v roku 1960, ktorý je hlavným nástrojom sociálnej politiky Spoločenstva.

(ESF) – (European Social Fund) – štrukturálny fond – finančný nástroj štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ prispievajúci k napĺňaniu priorít EÚ ako posilňovanie ekonomickej a sociálnej súdržnosti zlepšovaním podmienok pre zamestnanosť a tvorbu pracovných príležitostí, podporou vyššej úrovne zamestnanosti a väčšieho počtu a lepších pracovných miest. A to cestou podpory politík členských krajín s cieľom dosiahnuť plnú zamestnanosť, kvalitu a produktivitu práce, propagovať sociálne začleňovanie (inklúziu) vrátane prístupu znevýhodnených ľudí k práci, a znižovať národné, regionálne a miestne rozdiely (článok 2 nariadenia o ERDF).

(ESF) – Pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, podnikavosti a rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov. Pomáha rozvíjať schopnosti jednotlivcov, hlavne ľudí s osobitnými problémami pri hľadaní práce, udržaní si práce alebo návrate do práce po neprítomnosti; poskytuje podporu členským štátom pri zavádzaní nových aktívnych politík a systémov boja so skrytými príčinami nezamestnanosti a na zlepšenie ich zručností.

zriadený v roku 1960 je hlavným nástrojom sociálnej politiky Spoločenstva. Poskytuje finančnú pomoc na odborné vzdelávanie, rekvalifikáciu a na schémy podpory vytvárania pracovných miest.

(ďalej aj ESF) finančný nástroj štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci na posilnenie ekonomickej a sociálnej súdržnosti zlepšovaním podmienok pre zamestnanosť a tvorbu pracovných príležitostí, podporou vyššej úrovne zamestnanosti a väčšieho počtu a lepších pracovných miest cestou podpory politík členských krajín s cieľom dosiahnuť plnú zamestnanosť, kvalitu a produktivitu práce, propagovať sociálne začleňovanie (inklúziu) vrátane prístupu znevýhodnených ľudí k práci, a znižovať národné, regionálne a miestne rozdiely (čl. 2 Nariadenia ES 1081/2006);

(ESF) – (European Social Fund) – jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky ES napomáhajúci dosiahnutiu cieľov najmä v aktívnej politike zamestnanosti a k voľnému pohybu pracovných síl v boji proti nezamestnanosti a znevýhodneniu rôznych skupín ľudí na trhu práce.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥