Dôverník

Ekonomický Pojem „Dôverník“ v Poisťovníctve

Dôverník je externý pracovník podniku, ktorý vykonáva dopredu dohodnutú poisťovaciu činnosť a za túto činnosť dostáva dohodnutú odmenu. Tento termín je špecifický pre oblasť poisťovníctva a označuje osobu alebo subjekt, ktorý je zodpovedný za viaceré dôležité úlohy v rámci poisťovacej spoločnosti.

Činnosti Dôverníka v Poisťovníctve

Dôverníci v poisťovníctve vykonávajú viacero kľúčových úloh, vrátane:

  • Nábor poistenia: Dôverníci sú zodpovední za dojednávanie nových poistných zmlúv s klientmi. To zahŕňa poskytovanie informácií o rôznych druhoch poistenia a prispôsobenie produktov potrebám klienta.
  • Inkaso poistného: Dôverníci sú zodpovední za zhromažďovanie poistného od klientov. Môže ísť o mesačné platby, zrážky poistenia zo mzdy alebo iné metódy platby.
  • Informačná činnosť: Dôverníci poskytujú klientom informácie o ich poistnej zmluve, vrátane podmienok poistenia, výšky poistného a ďalších relevantných informácií.
  • Likvidácia poistných udalostí: V prípade poistnej udalosti pomáhajú klientovi s procesom nahlásenia a riešenia škody. Starajú sa o to, aby klient dostal náležitú kompenzáciu podľa poistnej zmluvy.
  • Oceňovanie telesných poškodení lekármi: V prípade poistenia proti úrazom alebo zdravotným rizikám, dôverníci môžu spolupracovať s lekármi pri oceňovaní nákladov na liečbu a kompenzáciu za telesné poškodenia.

Odmeny a Platy Dôverníkov

Odmeny, ktoré dôverníci dostávajú za svoju prácu, môžu byť rôzneho typu. Môžu ísť o pevné odmeny, ktoré sú dohodnuté vopred, alebo o pohyblivé odmeny, ktoré závisia od dosiahnutého výkonu. V prípade poisťovníctva sa pohyblivé odmeny často nazývajú provízie. Tieto odmeny tvoria súčasť mzdových nákladov poisťovne.

Záver

Dôverník v oblasti poisťovníctva je dôležitou osobou, ktorá pomáha poisťovacím spoločnostiam náborom klientov, správou poistných zmlúv a riešením poistných udalostí. Ich práca prispieva k fungovaniu poisťovacích trhov a zabezpečuje, že klienti majú prístup k potrebnému poisteniu a službám v tejto oblasti.

Externý pracovník podniku vykonávajúci dopredu dohodnutú poisťovaciu činnosť, za ktorú dostáva dohodnutú odmenu. V poisťovníctve ide o činnosť dojednávania poistení (nábor) a ich správu (inkaso poistného, zrážky poistenia zo mzdy, informačná činnosť a podobne), likvidácie poistných udalostí a oceňovania telesných poškodení lekármi. Odmeny sú pevné alebo pohyblivé, podľa dosiahnutého výkonu (napr. produkčné odmeny – provízie) a sú súčasťou mzdových nákladov poisťovne. Viď heslo provízia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥