Doplnková ochrana

Doplnková Ochrana v Kontexte Migrácie a Azylu

Doplnková ochrana je významným konceptom v oblasti migrácie a azylu, ktorý sa týka poskytovania ochrany žiadateľom, ktorým nebol udelený azyl, ale ktorí by pri návrate do svojej krajiny pôvodu čelili reálnej hrozbe vážneho bezprávia. Tento mechanizmus je dôležitým nástrojom na zabezpečenie ľudských práv a bezpečnosti týchto žiadateľov.

Definícia Vážneho Bezprávia

Podľa slovenských migračných zákonov môže vážne bezprávie zahŕňať niekoľko kritických situácií, ktoré môžu postihnúť žiadateľov o doplnkovú ochranu. Tieto situácie zahŕňajú:

  • Trest smrti
  • Mučenie
  • Neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie
  • Vážne ohrozenie života alebo nedotknuteľnosti osoby v dôsledku svojvoľného násilia počas medzinárodného alebo vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu

Trvanie a Predĺženie Doplnkovej Ochrany

Doplnková ochrana je poskytovaná žiadateľovi na dobu jedného roku. Avšak, táto doba môže byť vždy o jeden rok predĺžená, ak dôvody, ktoré viedli k jej poskytnutiu, stále pretrvávajú. Žiadateľ má povinnosť požiadať o predĺženie najneskôr 90 dní a najskôr 60 dní pred uplynutím lehoty jej trvania na policajnom útvare v mieste svojho pobytu.

Výhody Poskytovanej Ochrany

Osoba, ktorej bola udelená doplnková ochrana, má nárok na niekoľko dôležitých výhod a služieb, vrátane:

  • Prechodný pobyt na území Slovenskej republiky
  • Ubytovanie
  • Stravu
  • Vreckové vo výške 12 eur denne
  • Zdravotnú starostlivosť
  • Možnosť zamestnať sa

Osoba je povinná do troch dní pred skončením doby platnosti doplnkovej ochrany o tomto fakte informovať Migračný úrad MV SR.

Moznosti Poskytnutia Doplnkovej Ochrany

Doplnková ochrana môže byť poskytnutá aj s cieľom zlúčenia rodiny, čím umožňuje rodinnému spoločenstvu opätovné spojenie v bezpečnom prostredí.

Tento koncept doplnkovej ochrany je dôležitý pre poskytovanie bezpečia a ochrany žiadateľom o azyl, ktorí neuspeli v získaní azylu, ale stále čelia vážnym rizikám v krajine svojho pôvodu. Poskytovanie tejto ochrany je v súlade s medzinárodnými dohovormi o ľudských právach a záväzkami štátov voči osobám, ktoré by inak mohli čeliť prenasledovaniu, mučeniu alebo iným formám neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania v ich domovskej krajine. Tento koncept doplnkovej ochrany je dôležitý pre poskytovanie bezpečia a ochrany žiadateľom o azyl, ktorí neuspeli v získaní azylu, ale stále čelia vážnym rizikám v krajine svojho pôvodu. Poskytovanie tejto ochrany je v súlade s medzinárodnými dohovormi a zabezpečuje, že štáty plnia svoje povinnosti voči ľuďom, ktorí potrebujú ochranu a nemôžu sa vrátiť do svojich domovských krajín bez rizika pre svoj život a zdravie.

Migračný úrad MV SR poskytne doplnkovú ochranu žiadateľovi, ktorému neudelil azyl v prípade, že pri návrate do krajiny pôvodu by bol vystavený reálnej hrozbe vážneho bezprávia. Vážny bezprávím sa rozumie: trest smrti, mučenie, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie, vážne ohrozenie života alebo nedotknuteľnosti osoby z dôvodu svojvoľného násilia počas medzinárodného alebo vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu. Doplnková ochrana sa poskytuje na jeden rok, pričom doba jej trvania môže byť vždy o jeden rok predĺžená, v prípade, že dôvody, pre ktoré bola poskytnutá stále pretrvávajú. O jej predĺženie treba požiadať najskôr 90 dní a najneskôr 60 dní pred uplynutím lehoty jej trvania, na policajnom útvare v mieste pohybu. V prípade jej udelenia, osoba má právo na prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, ubytovanie, stravu, vreckové (12, -Sk/deň), zdravotnú starostlivosť, možnosť zamestnať sa. Do troch dní pred jej skončením je osoba povinná o tomto oboznámiť Migračný úrad MV SR. Doplnková ochrana môže byť poskytnutá aj na účel zlúčenia rodiny.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥