Dokumentárny akreditív

Dokumentárny akreditív v medzinárodnom obchode

Documentary Letter of Credit (dokumentárny akreditív) – je rozšíreným nástrojom pre platby realizované v medzinárodnom obchode a zabezpečuje v prípade dodržania zmluvných záväzkov (kontraktu a akreditívnych podmienok) platby pre predávajúceho. Spĺňa niekoľko funkcií, ako funkciu zaistenia platby pre predávajúceho – exportéra, platobnú funkciu, funkciu zabezpečenia dodávky tovaru pre kupujúceho – importéra a úverovú, resp. finančnú funkciu – t. j. ak banka, ktorá otvorila akreditív nepožaduje od importéra okamžité krytie, vzniká avalový úver, a importér si zachováva svoju likviditu až do využitia akreditívu. Na dokumentárnom akreditíve sa zúčastňujú príkazca (kupujúci – importér), ktorý dáva príkaz na otvorenie akreditívu svojej banke spolu s podmienkami pre plnenie akreditívneho záväzku; ďalej beneficient (spravidla predávajúci – exportér) a banka, ktorá buď avizuje alebo potvrdzuje otvorenie akreditívu v prospech exportéra. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Documentary Letter of Credit.

Dokumentárny akreditív je významným nástrojom v medzinárodnom obchode, ktorý umožňuje bezpečné a spoľahlivé realizovanie platby medzi obchodnými partnermi z rôznych krajín. Tento článok sa zameriava na význam, funkcie, fungovanie a výhody dokumentárneho akreditívu v kontexte medzinárodného obchodu.

Funkcie dokumentárneho akreditívu

Dokumentárny akreditív plní niekoľko dôležitých funkcií v medzinárodnom obchode:

  • Zabezpečenie platby pre predávajúceho (exportéra): Dokumentárny akreditív zaručuje, že predávajúci dostane platbu za dodaný tovar v prípade, že dodrží všetky zmluvné záväzky a podmienky akreditívu.
  • Platobná funkcia: Poskytuje bezpečný spôsob platby, ktorý minimalizuje riziko neplatenia alebo podvodu medzi obchodnými partnermi.
  • Zabezpečenie dodávky tovaru pre kupujúceho (importéra): Akreditív zabezpečuje, že tovar bude dodaný podľa dohodnutých podmienok a špecifikácií.
  • Úverová a finančná funkcia: Importér môže využiť akreditív na financovanie svojich obchodných operácií, pričom si zachováva svoju likviditu až do využitia akreditívu.

Fungovanie dokumentárneho akreditívu

Fungovanie dokumentárneho akreditívu je založené na dohode medzi obchodnými partnermi a ich bankami:

  1. Príkazca (kupujúci – importér) dáva príkaz svojej banke na otvorenie akreditívu a špecifikuje podmienky, ktoré musí dodávateľ (predávajúci – exportér) splniť pre získanie platby.
  2. Banka príkazcu otvorí akreditív v prospech exportéra, buď avizovaním (oznámením) akreditívu alebo jeho potvrdením.
  3. Predávajúci dodá tovar a predloží dokumenty súvisiace s obchodom (napríklad faktúry, nákladné listy) svojej banke, ktorá ich overí a odošle importérovej banke.
  4. Importérová banka skontroluje dokumenty a ak sú v poriadku, uskutoční platbu predávajúcemu alebo akceptuje zmenku, ktorá bude neskôr splatná.
  5. Importér obdrží tovar a môže ho začať predávať alebo využiť podľa dohodnutých podmienok.

Výhody dokumentárneho akreditívu

Dokumentárny akreditív prináša výhody pre obe strany v medzinárodnom obchode. Predávajúci má istotu, že dostane platbu za dodaný tovar, zatiaľ čo importér má zabezpečenú dodávku a môže využiť financovanie svojich obchodných operácií.

Okrem toho, ak banka, ktorá otvorila akreditív, nepožaduje okamžité krytie od importéra, vzniká avalový úver, čo umožňuje importérovi zachovať svoju likviditu až do využitia akreditívu.

Documentary Letter of Credit (dokumentárny akreditív) – je rozšíreným nástrojom pre platby realizované v medzinárodnom obchode a zabezpečuje v prípade dodržania zmluvných záväzkov (kontraktu a akreditívnych podmienok) platby pre predávajúceho. Spĺňa niekoľko funkcií, ako funkciu zaistenia platby pre predávajúceho – exportéra, platobnú funkciu, funkciu zabezpečenia dodávky tovaru pre kupujúceho – importéra a úverovú, resp. finančnú funkciu – t. j. ak banka, ktorá otvorila akreditív nepožaduje od importéra okamžité krytie, vzniká avalový úver, a importér si zachováva svoju likviditu až do využitia akreditívu. Na dokumentárnom akreditíve sa zúčastňujú príkazca (kupujúci – importér), ktorý dáva príkaz na otvorenie akreditívu svojej banke spolu s podmienkami pre plnenie akreditívneho záväzku; ďalej beneficient (spravidla predávajúci – exportér) a banka, ktorá buď avizuje alebo potvrdzuje otvorenie akreditívu v prospech exportéra. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Documentary Letter of Credit.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥