Dohoda o zlúčení obcí obsahuje

Dohoda o Zlúčení Obcí v Kontexte Územnej Samosprávy

Dohoda o zlúčení obcí je právny dokument, ktorý obsahuje dôležité informácie týkajúce sa procesu zlúčenia dvoch alebo viacerých obcí v rámci územnej samosprávy. Tento dokument obsahuje nasledujúce kľúčové informácie:

  • Názvy Obcí: V dohode sú uvedené názvy všetkých zlučovaných obcí, ktoré sa stávajú súčasťou novej obce.
  • Dátum Zlúčenia: Určuje presný dátum, kedy má zlúčenie obcí nastať a kedy vstúpi do platnosti.
  • Názov Novej Obce: Zmluva definuje názov novej obce, ktorá vznikne spojením pôvodných obcí.
  • Označenie Katastrálnych Území: Obsahuje informácie o katastrálnych územiach, ktoré budú súčasťou novej obce.
  • Určenie Majetku Novej Obce: Popisuje, aký majetok a aktíva budú patriť novej obci po zlúčení. Toto zahŕňa aj pozemky, budovy a iný majetok.
  • Zoznam Všeobecne Záväzných Nariadení: Obsahuje zoznam všeobecne záväzných nariadení, ktoré budú platiť v novej obci.
  • Podpisy Starostov Zlučovaných Obcí: Dohoda je podpísaná starostami všetkých zlučovaných obcí a týmto spôsobom vyjadruje ich súhlas so zlúčením.

Tento právny dokument je kľúčovým prvkom pri procese zlúčenia obcí a zabezpečuje jasné a štruktúrované rámce pre všetky zainteresované strany. Dohoda o zlúčení obcí je dôležitým krokom v rámci územnej samosprávy a má významný vplyv na organizáciu a riadenie obcí.

– názvy obcí, dátum, názov novej obce, označenie katastr. území, určenie majetku novej obce, zoznam všeob. záväzných nariadení, podpisy starostov zlučovaných obcí.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥