Centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR

Centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR: Úloha a význam v rámci európskej integrácie

Centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v Národnom stratégickom referenčnom ráme (NSRR) je hlavným orgánom Slovenskej republiky zodpovedným za účinné riadenie a čerpanie štrukturálnych fondov (ŠF) a Kohézneho fondu (KF) so zameraním na zabezpečenie koordinácie procesov riadenia ŠF a KF v SR.

Úloha a zodpovednosť

Centrálny koordinačný orgán (CKO) je kľúčovým subjektom, ktorý zabezpečuje, že finančné prostriedky poskytované Európskou úniou v rámci ŠF a KF sú efektívne využívané a riadené. Jeho úlohou je zabezpečiť koordináciu a správne riadenie projektov financovaných týmito fondmi, aby sa dosiahla maximálna účinnosť a splnili sa ciele európskej integrácie v oblasti regionálneho rozvoja a hospodárskej konvergencie.

Rola CKO v podmienkach SR

V rámci Slovenskej republiky je Centrálnym koordinačným orgánom Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Toto ministerstvo je zodpovedné za účinné čerpanie a riadenie ŠF a KF v SR a spolupracuje s ďalšími relevantnými subjektmi a orgánmi na dosiahnutie optimálnych výsledkov.

Záver

Centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR je kľúčovým hráčom v procese čerpania a riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci európskej integrácie. Jeho úloha spočíva v zabezpečení efektívneho využitia týchto fondov na podporu regionálneho rozvoja a hospodárskej konvergencie v Slovenskej republike.

Hlavný orgán SR zodpovedný za účinné riadenie a čerpanie ŠF a KF s cieľom zabezpečiť koordináciu procesov riadenia ŠF a KF v SR.

hlavný orgán SR zodpovedný za účinné riadenie a čerpanie ŠF a KF s cieľom zabezpečiť koordináciu procesov riadenia ŠF a KF v SR. V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR;

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥