Cena vs Bilančná hodnota

Cena vs Bilančná hodnota: Význam a Aplikácia v Investovaní

Investovanie na akciovom trhu vyžaduje podrobné pochopenie rôznych ekonomických ukazovateľov, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie investora. Medzi tieto dôležité ukazovatele patrí koeficient P/B (Price/Book) podielových fondov, ktorý poskytuje investorom hodnotné informácie o finančnom stave a hodnote spoločnosti.

Čo je Koeficient P/B a Prečo je Dôležitý?

Koeficient P/B podielového fondu je finančný ukazovateľ, ktorý porovnáva trhovú cenu akcií spoločnosti s jej bilančnou hodnotou. Tento ukazovateľ sa vypočíta delením trhovej ceny akcií spoločnosti jej bilančnou hodnotou. Bilančná hodnota aktív predstavuje celkovú sumu aktív spoločnosti po odpočítaní všetkých jej pasív.

Výpočet a Interpretácia Koeficientu P/B

Výpočet koeficientu P/B zahŕňa rozdelenie trhovej ceny akcií spoločnosti, ktoré sú v obehu, jej celkovou bilančnou hodnotou. Po výpočte je potrebné korekcia výsledného ukazovateľa na počet akcií v obehu. Dôležité je zdôrazniť, že akcie so zápornou bilančnou hodnotou sú z týchto výpočtov zvyčajne vylúčené.

Vplyv na Investičné Rozhodnutia

Pri investovaní do podielových fondov, Morningstar a iné hodnotiace agentúry používajú priemer P/B koeficientu ako jedno z kritérií pri hodnotení investičného potenciálu fondu. Pri tomto výpočte sa každej akcii priradí váha v súlade s jej váhou v portfóliu fondu, čo znamená, že akcie s väčšími pozíciami majú proporcionálne väčší vplyv na konečný ukazovateľ P/B fondu.

Záver

Koeficient P/B je pre investorov dôležitým nástrojom pri hodnotení akcií a podielových fondov. Poskytuje prehľad o tom, ako trh hodnotí čistú hodnotu aktív spoločnosti v porovnaní s jej trhovou cenou. Investori by mali tento ukazovateľ používať ako jednu z mnohých metrík pri vytváraní svojich investičných stratégií.

Koeficient P/B podielového fondu predstavuje vážený priemer ukazovateľov P/B všetkých akcií, ktoré sú v portfóliu fondu. Bilančná hodnota aktív predstavuje celkovú sumu aktív, o ktorých sa odpočítavajú pasíva fondu. Ukazovateľ P/B akcie spoločnosti sa vypočítava cestou rozdelenia trhovej ceny jej akcií, ktoré sa nachádzajú v obrate, trhovou hodnotu aktív spoločnosti a následnou korekciou získaného ukazovateľa počtom akcií nachádzajúcich sa v obehu. Akcie so zápornou bilančnou hodnotu aktív sa vylučujú s výpočtov. Pri výpočte priemerného P/B fondu Morningstar pripisuje každej akcii váhu v súlade s jej váhou v portfóliu fondu. Znamená to, že akcie s väčšími pozíciami majú proporcionálne väčší vplyv na konečný ukazovateľ fondu P/B. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Price/Book.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥