Biela kniha

Úloha Bielej knihy v príprave asociovaných krajín na integráciu do vnútorného trhu EÚ

Integrácia asociovaných krajín strednej a východnej Európy do vnútorného trhu Európskej únie (EÚ) je komplexným procesom, ktorý si vyžaduje nielen značné právne, ale aj institucionálne a administratívne úsilie. V tomto kontexte predstavuje Biela kniha kľúčový dokument, ktorý bol prijatý Komisiou EÚ dňa 3. mája 1995. Jej hlavnou úlohou je slúžiť ako usmernenie pre šesť stredoeurópskych a východoeurópskych krajín – Poľsko, Maďarsko, Českú republiku, Slovenskú republiku, Bulharsko a Rumunsko – ktoré v tom čase už mali asociačné dohody s EÚ, a tiež pre ďalšie krajiny, ktoré asociačné dohody očakávali.

Legislatívne a štrukturálne vyžiadosti vnútorného trhu

Biela kniha podrobne popisuje, aké legislatívne, sociálne a environmentálne politiky sú pre fungovanie vnútorného trhu EÚ nevyhnutné. Identifikuje 23 sektorov, ktoré sú zásadné pre integráciu, a kľúčové opatrenia v nich potrebné. Prístup dokumentu je pragmatický – uvádza prioritné sektory a navrhuje etapy prispôsobovania, aby asociované krajiny mohli efektívne alokovať svoje obmedzené zdroje na najvýznamnejšie oblasti.

Prioritizácia a dvojstupňový prístup

V Bielej knihe je navrhnuté rozdelenie kľúčových opatrení do dvoch štádií. Tento dvojstupňový prístup umožňuje krajinám sústrediť sa na najdôležitejšie aspekty prípravy na vstup do EÚ a postupne prechádzať k detailnejším a špecifickým oblastiam právnych predpisov a štrukturálnych úprav.

Výzvy pri adaptácii štruktúr

Hlavnými výzvami pri približovaní legislatívnych opatrení krajinám asociovaným k EÚ sú administratívne a štrukturálne zmeny. Dokument zdôrazňuje, že zbližovanie právnych textov je len jednou časťou procesu a skutočnou výzvou je prispôsobenie interných štruktúr – administratívnej mašinérie, právneho systému a súkromného sektora – aby bolo možné tieto legislatívne zmeny efektívne implementovať.

Konkrétne odporúčania a predvstupné opatrenia

Bielej knihe sa nesmie pristupovať ako k zhrnutiu alebo opakovaniu už existujúcich podmienok, ale ako k dokumentu poskytujúcemu konkrétne odporúčania a náčrt potrebných administratívnych a organizačných štruktúr. Takto dokument napomáha asociovaným krajinám pri formovaní efektívneho právneho rámca pre budúci vstup do EÚ.

Biela kniha je tzv. príprava asociovaných krajín strednej a východnej Európy na integráciu do vnútorného trhu únie – dokument, ktorý prijala Komisia EÚ 3. mája 1995. Je adresovaná šiestim stredoeurópskym a východoeurópskym krajinám, ktoré v tom čase mali asociačné dohody s EÚ (Poľsko, Maďarsko, ČR, SR, Bulharsko a Rumunsko), ako aj tým krajinám, s ktorými sa asociačné dohody očakávali v blízkom období (Estónsko, Lotyšsko, Litva, Slovinsko). Jej vypracovanie sledovalo cieľ pomôcť asociovaným krajinám v troch smeroch. Biela Kniha: 1. popisuje legislatívu vnútorného trhu EÚ ako celok, ako aj legislatívu v oblasti konkurenčnej, sociálnej a environmentálnej politiky, teda v oblastiach, ktoré majú klúčový význam pre fungovanie vnútorného trhu. 2. detailne popisuje administratívne a technické štruktúry, ktoré je potrebné vytvoriť na zabezpečenie efektívneho pôsobenia legislatívy a na jej uvedenie do splatnosti. 3. Ukazuje spôsoby technickej pomoci EÚ, ktoré čo najlepšie napomôžu realizovať snahy krajín EÚ. Aj keď každá časť legislatívy EÚ je v zásade dôležitá, Komisia vychádzala z toho, že v pred vstupnom období je vhodné postupovať podľa určitého poradia dôležitosti vzhľadom na to že zdroje, ktoré treba v súvislosti s realizáciou prispôsobovania (pokiaľ ide o právne a technické expertízy, parlamentný čas, alebo výcvikové možnosti) vynaložiť, sú tak v EÚ, ako aj v krajinách strednej a východnej Európy, obmedzené. Preto tieto zdroje treba koncentrovať na tie oblasti, ktoré prinášajú najväčší efekt. Biela kniha preto načrtáva legislatívnu situáciu v 23 sektoroch. Ide o tieto sektory: 1. voľný pohyb kapitálu, 2. voľný pohyb a bezpečnosť priemyselných výrobkov, 3. hospodárska súťaž, 4. sociálne záležitosti, 5. poľnohospodárstvo, 6. doprava, 7. audiovizuálne služby, 8. životné prostredie, 9. telekomunikácie, 10. priame zdaňovanie, 11. voľný pohyb tovaru v harmonizovaných a neharmonizovaných sektoroch, 12. Verejné obstarávanie, 13. finančné služby, 14. ochrana osobných údajov, 15. právo obchodných spoločností, 16. účtovníctvo, 17. občianske právo, 18. vzájomné uznanie odbornej kvalifikácie, 19. duševné priemyselné a obchodné vlastníctvo, 20. energia, 21. colná únia, 22. nepriame zdaňovanie, 23. ochrana spotrebiteľa. Z celkového počtu v každom z týchto sektorov pritom osobitne zdôrazňuje kľúčové opatrenia a zároveň navrhuje rozčlenenie kľúčových opatrení do dvoch štádií. Rozdelenie na štádium I. a štádium II. znamená v praxi navrhnutie priorít, ktoré vyplývajú z logiky samotnej legislatívy a krajiny strednej a východnej Európy orientuje na najefektívnejšiu postupnosť ich pracovných programov smerujúcich k približovaniu, realizácii a uvádzaniu legislatívy v každom sektore, načrtáva podmienky, ktoré sú pre pôsobenie legislatívy nevyhnutné a zároveň uvádza hlavné opatrenia, ktoré treba prijať v prvom a druhom štádiu. Hlavným problémom, ktorý vznikne pre asociované krajiny v oblasti približovania legislatívnych opatrení podmienkam vnútorného trhu EÚ, nebude zbližovanie ich právnych textov, ale prispôsobenie ich štruktúr (administratívnej mašinérie, právneho systému a súkromného sektora) podmienkam potrebným na legislatívnu prácu. Podmienky vstupu, ktoré v predvstupnom období krajiny strednej a východnej Európy musia splniť, boli síce formulované už pred vydaním Bielej knihy, no v nej nejde o ich opakovanie či zhrnutie. Biela kniha obsahuje konkrétne odporúčania, ktoré opatrenia treba realizovať neskôr a zároveň načrtáva administratívne a organizačné štruktúry, ktoré treba vytvoriť na to, aby právny rámec, v ktorom sa budú formovať vzťahy medzi krajinami strednej a východnej Európy a EÚ, fungoval primeraným spôsobom. Biela kniha tak vlastne komplexne ukazuje krajinám strednej a východnej Európy cestu vedúcu k zbližovaniu ich legislatívy s legislatívou vnútorného trhu EÚ, oboznamuje ich s jej fungovaním a tak napomáha ich zblíženie s členmi EÚ čo možno najrýchlejšie a s čo možno najnižšími nákladmi. Ide o dokument, ktorý dáva celkový prehľad o legislatíve vnútorného trhu EÚ, o jeho cieľoch a fungovaní. Stáva sa tak významnou pomôckou pre všetkých, ktorí sa zajímajú o fungovanie vnútorného trhu EÚ, či už ide o akademických pracovníkov, študentov, predstaviteľov podnikateľskej sféry, administratívnych pracovníkov, právnych inštitúcií atď. Z obsahu bielej knihy vyplýva, že krajiny strednej a východnej Európy síce už urobili významné kroky pri zbližovaní svojej legislatívy s legislatívou EÚ, ale že úlohy, ktoré pred nimi v tomto smere ešte stoja sú ďalekosiahlejšie a komplexnejšie. Biela kniha tvorí časť predvstupnej stratégie, ktorú prijal essenský summit EÚ v decembri 1994. Zdôrazňuje sa v nej však, že zavŕšenie tohto približovania krajinám strednej a východnej Európy automaticky neotvára dvere EÚ, nepovedie k začatiu rokovaní o vstupe. Prijatie acquis comunautaire (t. j. prijatie podmienok, ktoré existujú v EÚ) ako celku je teda len predbežnou podmienkou pre vstup do EÚ. Napriek tomu sa očakáva, že už samo legislatívne zbližovanie prinesie krajinám strednej a východnej Európy viaceré výhody: urýchli ekonomickú reformu a reštrukturalizáciu priemyslu v asociovaných krajinách, bude stimulovať rozvoj obchodných vzťahov medzi krajinami strednej a východnej Európy a EÚ. Postupné odstraňovanie vzájomných obchodných bariér okrem toho povedie k zvýšeniu konkurenscieschopnosti krajín strednej a východnej Európy, k rastu ekonomickej aktivity a dôvery investorov. Biela kniha nie je zavŕšením, ale medzníkom, resp. svojím spôsobom začiatkom novej kvality vzťahov medzi EÚ a krajinami stredne a východnej Európy. Vzhľadom na šírku problémov a úloh, ktoré zahŕňa, sa dotýka prakticky každého občana asociovaných krajín. Každý svojím dielom môže prispieť k realizácii jej obsahu.

programové dokumenty na rozličné témy, ktoré nemajú záväzný, ale iba odporúčajúci charakter. Bielu knihu vydáva Európska komisia.

Programové dokumenty na rozličné témy, ktoré nemajú záväzný, ale iba odporúčajúci charakter. Bielu knihu vydáva Komisia EÚ. Pozri tiež Cockfieldova b. k., Delorsova b. k.

Programové dokumenty na rozličné témy, ktoré nemajú záväzný, ale iba odporúčajúci charakter.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥